Bustadoppføringslova lovkommentar [ingen innlogging] - Eiendomsrett.no

Bustadoppføringslova (bostadoppføringsloven)

Bustadoppføringslova regulerer tilfellene hvor en entreprenør og en forbruker inngår avtale om oppføring av en ny bolig. Loven inneholder blant annet regler om entreprenørens plikter i forbindelse med arbeidet og hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende dersom det foreligger forsinkelse eller mangel i denne forbindelse.


Bustadoppføringslova med lovkommentarer

Kapittel I. Verkeområde m.m.

Bustadoppføringslovas første kapittel regulerer sentrale og innledende spørsmål som lovens virkeområde, krav til parene og forhold til annen lovgivning. Les mer ved å følge lenkene under.

§ 1. Verkeområde
§ 1a. Burettslagbustader
§ 1b. Eigarseksjonssameige
§ 2. Partane
§ 3. Avtalen
§ 4. Tilhøvet til anna lovgjeving
§ 5. Vågnaden for sending av melding
§ 6. Skadebotansvar
§ 6 a. Bruk av elektronisk kommunikasjon

Kapittel II. Ytinga frå entreprenøren

Bustadoppføringslovas andre kapittel regulerer entreprenøerens ytelser. Herunder spørsmål knyttet til utføring, frarådingsplikt, tidsfrister og overtakelse m.m.

§ 7. Utføring og materialar
§ 8. Plikt til fråråding
§ 9. Endringar og tilleggsarbeid
§ 10. Tida for utføring
§ 11. Tilleggsfrist
§ 12. Garanti for oppfylling av avtalen
§ 13. Særskilte krav til entreprenørens yting ved visse avtalar
§ 14. Overtaking
§ 15. Overtakingsforretning
§ 16. Seinare synfaring

Kapittel III. Forseinking på entreprenørens side

Bustadoppføringslovas tredje kapittel regulerer forsinkelser fra entreprenørens side. Det avklares først hva som skal til for at tjenesten er forsinket, deretter etableres det en rekke rettigheter for forbrukeren.

§ 17. Forseinking
§ 18. Dagmulkt
§ 19. Skadebot
§ 20. Heving
§ 21. Verknadene av heving
§ 22. Skadebot ved heving
§ 23. Lemping av ansvar
§ 24. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag

Kapittel IV. Manglar ved entreprenørens yting

Bustadoppføringslovas kapittel fire regulerer mangler ved entreprenørens ytelse. Det etableres sterke rettigheter for forbrukeren i disse tilfellene. Les mer ved å følge lenkene under.

§ 25. Mangel
§ 26. Manglande opplysningar
§ 27. Urette opplysningar
§ 28. Tidspunktet for mangelsvurderinga
§ 29. Forbrukarens krav som følgje av mangel
§ 30. Reklamasjon
§ 31. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag
§ 32. Retting av mangel og skade
§ 33. Prisavslag
§ 34. Heving
§ 35. Skadebot ved mangel
§ 36. Omfanget av ansvaret
§ 37. Krav mot bakre ledd
§ 38. Tredjepersons ansvar for opplysninger
§ 39. Rettsmangel
§ 40. Offentlegrettslege rådvaldsband

Kapittel V. Forbrukarens yting

Bustadoppføringslovas femte kapittel regulerer forbrukerens ytelser. Herunder spørsmål knyttet til betalingstid, tilleggsbetaling og medvirkning m.m.

§ 41. Fastsetjing av vederlaget
§ 42. Justering for endringar og tilleggsarbeid
§ 43. Tilleggsvederlag i andre tilfelle
§ 44. Vederlag for førebuing m.m.
§ 45. Vågnaden for ytinga
§ 46. Betalingstid
§ 47. Forskotsbetaling
§ 48. Rekning, sluttoppgjer og gebyr
§ 49. Deponering av omtvista vederlag
§ 50. Forbrukarens medverknad
§ 51. Tilleggsfrist

Kapittel VI. Avbestilling

Bustadoppføringslovas kapittel seks regulerer lovens regler knyttet til avbestilling av bostedoppføring. Herunder adgangen til avbestilling, hva avbestillingen omfatter og hvilken gebyrer som gjelder.

§ 52. Avbestilling
§ 53. Avbestilling som omfattar rett til grunn
§ 54. Avbestillingsgebyr

Kapittel VII. Forseinking på forbrukerens side

Bustadoppføringslovas syvende kapittel gjelder forsinkelser som skyldes forhold på forbrukerens side. Her fremgår det først og fremst hvilken rettigheten entreprenøren som følge av forholdet.

§ 55. Entreprenørens krav ved forseinking
§ 56. Stansing av arbeidet
§ 57. Heving
§ 58. Verknadene av heving
§ 59. Rente og skadebot for rentetap

Kapittel VIII. Langvarig avbrot

Bustadoppføringslovas åttende kapittel regulerer lovens regler for langvarig avbrudd. Kapittelet består kun av en paragraf.

§ 60. Langvarig avbrot

Kapittel IX. Skadebotansvar for konsulent

Bustadoppføringslovas niende kapittel regulerer konsulenters erstatningsansvar. Her fremgår reglene for fraskriving og reklamasjon.

§ 61. Verkeområdet for kapitlet
§ 62. Fråskriving av skadebotansvar på grunn av feil
§ 63. Reklamasjon

Kapittel X. Tvisteløysing

I bustadoppføringslovas tiende og siste kapittel, reguleres lovens regler for tvisteløsning.

§ 64. Tvisteløysing

 

Rull til toppen