Bustadoppføringslova § 11 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 11 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 11 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 11 gjelder tilleggsfrister. Bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav a-c inneholder tre alternative situasjoner som gir entreprenøren krav på forlengelse av avtalte frister. Blir entreprenøren forsinket fordi en underentreprenør blir hindret som foreskrevet i første ledd bokstav c, lemper tredje ledd på vilkårene for å kreve tilleggsfrist. Lengden på tilleggsfristen reguleres av tredje ledd, mens fjerde ledd krever at entreprenøren gir forbrukeren melding i tide. 


Første ledd

Første ledd i Bustadoppføringslova § 11 regulerer når entreprenøren kan kreve forlengelse av avtalte frister. Entreprenøren får altså en tilleggsfrist, og ikke bare fritak fra erstatningsansvar på grunn av hindringer utenfor hans kontroll. Så lenge entreprenøren holder seg innenfor tilleggsfristen, er ytelsen ikke forsinket. Bustadoppføringslova § 60 åpner imidlertid for at partene kan komme seg ut av avtalen dersom tilleggsfristen blir lang.

Endringer i avhendingsloven

Første ledd lister opp tre alternative situasjoner når entreprenøren kan kreve tilleggsfrist, se bokstav a-c.

Bokstav a

Entreprenøren kan etter første ledd bokstav a kreve forlengelse av avtalte frister dersom forbrukeren krever endringer eller tilleggsarbeid som sinker arbeidet. Vederlaget kan derimot kreves justert etter bustadoppføringslova § 42.

Bokstav b

Etter bokstav b kan entreprenøren for det første kreve forlengelse av avtalte frister dersom arbeidet blir forsinka fordi forbrukeren eller noen som han svarer for ikke medvirker i samsvar med avtalen. Eksempler på dette kan være forsinkede levering av materialer eller tegninger fra forbrukerens konsulenter, eller forsinket arbeid fra forbrukeren selv eller sideentreprenør. For det andre kan entreprenøren kreve tilleggsfrist dersom arbeidet blir forsinka på grunn av andre omstendigheter som forbrukeren svarer for. Hva forbrukeren svarer for må vurderes konkret. Et moment i vurderingen er hvorvidt entreprenøren burde ha regnet med omstendighetene som første til forsinkelse. Dersom et av de alternative vilkårene i bokstav b er oppfylt, vil entreprenøren også ha krav på tilleggsvederlag etter § 43.

Bokstav c

Bokstav c åpner for at entreprenøren kan kreve tilleggsfrist dersom arbeidet blir forsinka på grunn av en hindring utenfor entreprenørens kontroll, og det ikke er rimelig å vente at entreprenøren kunne ha regnet med hindringen på avtaletiden, eller at entreprenøren skal unngå eller overvinne følgene av hindringen. Bestemmelsen pålegger entreprenøren et kontrollansvar og svarer til unntaket fra erstatningsansvar etter kjl. § 27, hvtjl. § 28, avhl. § 4-5 og fkjl. § 24 andre ledd. Eksempler på hindringer som kan gi tilleggsfrist etter denne bestemmelsen er omfattende arbeidskonflikter eller ekstraordinære værforhold. Maskinhavri eller mangel på arbeidskraft eller materialer vil derimot normalt ikke være tilstrekkelig. Tilleggsfrist etter bokstav c gir ikke krav på tilleggsvederlag.

Andre ledd

Andre ledd gjelder tilfeller der arbeidet blir forsinket på grunn av en underentreprenør som etter avtale med entreprenøren skal utføre arbeidet eller deler av det. Entreprenøren har da krav på tilleggsfrist dersom underentreprenøren ville hatt krav på det etter første ledd.

Der underentreprenøren blir forsinket på grunn av forhold som nevnt i første ledd bokstav a og b, følger det allerede av første ledd at entreprenøren får tilleggsfrist. For situasjoner som reguleres av bokstav c, skiller imidlertid reguleringen seg fra de andre lovene som inneholder regler om kontrollansvar. Dersom underentreprenøren blir hindret som i bokstav c), har entreprenøren krav på tilleggsfrist selv om han hadde rukket å utføre arbeidet i tide med en ny underleverandør. Årsaken er at underentreprenøren som ble hindret vil ha krav på tilleggsfrist etter sin avtale, slik at entreprenøren normalt ikke kan heve kontrakten med vedkommende. Annerledes vil det imidlertid være dersom den første underentreprenøren dør eller blir varig ufør. Entreprenøren vil da ha en plikt til å skadde ny underentreprenør. Lempingen av kravene for å kreve tilleggsfrist i første ledd gjelder kun dersom det er en underleverandør som møter hindringer, ikke andre kontraktsmedhjelpere.

Tredje ledd

Tredje ledd gjelder lengden på tilleggsfristen. Fristforlengelsen etter første ledd skal svare til den forsinkelsen som de nevnte omstendighetene har medført, med tillegg for nødvendig avbrudd i arbeidet , og med tillegg eller fradrag for ulemper eller fordeler entreprenøren har hatt av at arbeidet må forskyves til en annen årstid.

Fjerde ledd

Entreprenøren har bare krav på fristforlengelse etter første ledd dersom melding om kravet er gitt forbrukeren uten ugrunnet opphold etter at entreprenøren ble oppmerksom på det forholdet som ga grunn til forlengelse. Blir ikke slik melding sendt, taper entreprenøren kravet på tilleggsfrist. Det er etter § 5 tilstrekkelig at meldingen er forsvarlig avsendt i tide. Bestemmelsen krever ikke at entreprenøren skal angi nøyaktig hvor lang tilleggsfrist det vil bli snakk om.

Selv om det ikke er uttrykkelig uttalt, kan det nok tenkes at entreprenøren i spesielle tilfeller vil kunne kreve tilleggsfrist selv om har har overskredet tidsfristen i fjerde ledd. Dette gjelder særlig der forbrukeren har krevd endringer eller tilleggsarbeid rett før fristen for overtakelse og måtte skjønne at det medførte økt tidsbruk, sml. § 42 andre ledd bokstav b) om tilleggsvederlag, jf. LB-2005-186995, LA-2012-040396 og LB-2016-41478.


§ 11. Tilleggfrist

Entreprenøren kan krevje lenging av avtalte fristar dersom

a. forbrukaren krev endringar eller tilleggsarbeid som seinkar arbeidet,

b. arbeidet blir seinka fordi forbrukaren eller nokon som forbrukaren svarer for, ikkje medverkar i samsvar med avtalen, eller arbeidet blir seinka på grunn av andre omstende som forbrukaren svarer for, eller

c. arbeidet blir seinka på grunn av ei hindring utanfor entreprenørens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna med hindringa på avtaletid, eller at entreprenøren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

Blir arbeidet seinka på grunn av ein underentreprenør som etter avtale med entreprenøren skal utføre arbeidet eller delar av det, har entreprenøren krav på tilleggsfrist dersom underentreprenøren ville ha hatt krav på tilleggsfrist etter første ledd.

Fristlenginga etter første ledd skal svare til den seinkinga som dei nemnde osmtenda har medført, med tillegg for nødvendig avbrot i arbeidet, og med tillegg eller frådrag for ulemper eller føremoner entreprenøren har hatt av at arbeidet må utskuvcst til ei anna årstid.

Entreprenøren har berre krav på fristlenging etter første ledd dersom melding om kravet er gjeve forbrukaren utan ugrunna opphald etter at entreprenøren vart merksam på det omstendet som gjev krav på lenging.

Advokathjelp

Dersom du har spørsmål om forbrukerenterprise kan du kontakte våre advokater som er spesialisert innenfor eiendomssaker. Din forsikring vil som regel dekke det  meste av advokatsalær, og vi gir uansett en uforpliktende forhåndsvurdering.

Vanlige spørsmål

Kan entreprenøren forlenge de avtalte frister?

Ja, entreprenøren kan forlenge avtalte frister. Dette forutsetter imidlertid at forbrukeren krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet, eller at det oppstår annen forsinkelse i forbindelse med arbeidet som skyldes forhold på forbrukerens side.

Hva er virkningene av en lovlig fristforlengelse etter bestemmelsen?

Virkningene av at fristen blir forlenget er at ytelsen ikke regnes som forsinket selv om de i utgangspunktet avtalte fristene ikke er overholdt.

Kan entreprenøren kreve tilleggsfrist hvis forsinkelse skyldes forhold på hans side?

Ja, entreprenøren kan kreve tilleggsfrist hvis arbeidet blir forsinket på grunn av en hindring utenfor hans kontroll, som det ikke er rimelig å forvente at han kunne ha regnet med på avtaletiden, eller unngått eller overvunnet følgene av.

Har entreprenøren rett på tilleggsfrist ved forsinkelse fra underentreprenør?

Entreprenøren har rett til tilleggsfrist ved forsinkelse fra underentreprenør dersom underentreprenøren ville hatt krav på det. Hvis underentreprenøren ikke vil utføre arbeidet, plikter entreprenøren å skaffe en ny underentreprenør.

Hvor lang skal fristforlengelsen være?

Fristforlengelsen skal tilsvare den forsinkelsen som omstendighetene har medført, med tillegg for nødvendig avbrudd i arbeidet og eventuelle fordeler eller ulemper av at arbeidet må forskyves på grunn av årstid e.l.

Rull til toppen