Bustadoppføringslova paragraf 56 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 56 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 56 inneholder regler om entreprenørens rett til å stanse arbeidet dersom forbrukeren misligholder avtalen. Bestemmelsen samsvarer med håndverkertjenestelovens § 42.


Stansing av arbeidet vil kun være aktuelt dersom det foreligger betalingsmislighold av avtalt forskuddsbetaling. Forsinket medvirkning kan gi entreprenøren krav på en tilleggsfrist, jf. § 11. Det er ikke noe krav til at betalingsmisligholdet må være vesentlig. Det vil i prinsippet være tilstrekkelig at betalingen ikke er fullgod, eller at den er forsinket.

Entreprenøren vil ikke kunne stanse arbeidet hvis betalingsmisligholdet skyldes forhold på hans side, eller hvis det skyldes ventede hindringer.

Stansing kan bare skje etter varsel. Det stilles ikke formkrav til varselet, eller noen krav til tidsfrist. Det bør normalt gis med noen dagers frist, så kjøperen får en reell mulighet til å etterkomme denne fristen.

Hvis arbeidet blir stanset uten at entreprenøren har noen rett til å gjøre det, kan det føre til mislighold fra entreprenørens side, se Rt. 1999 s. 768.

 


§ 56. Stansing av arbeidet

Betaler forbrukaren ikkje avtalt avdrag eller forskot på entreprenørens vederlag til rett tid, kan entreprenøren gje forbrukaren varsel om stansing. Betaler ikkje forbrukaren snarast råd etter at han har motteke eit slikt varsel, kan entreprenøren stanse arbeidet. Entreprenøren skal likevel i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på byggjeplassen. § 58 tredje ledd gjeld tilsvarande.

Blir arbeidet stansa, kan entreprenøren krevje tilleggsvederlag etter § 43.

Føresegnene i første og andre ledd gjeld tilsvarande dersom det er klårt at betalinga kjem til å bli forseinka, og forbrukaren på førespurnad ikkje gjev fullgod trygd for betalinga.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen