Håndverkertjenesteloven § 42 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 42 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 42 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 42 regulerer tjenesteyterens rett til å stanse arbeidet ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukerens side. Bestemmelsen hjemler også hans rett til erstatning for kostnader og tap som følge av stansingen.


Første ledd

Hvis forbrukeren skal betale på forskudd eller delbetale under utføringen av tjenesten, og ikke betaler til rett tid, kan tjenesteyteren stanse arbeidet i påvente av betaling.

Endringer i avhendingsloven

Det er ikke et vilkår at betalingsforsinkelsen må være vesentlig. Det vil imidlertid sjelden være aktuelt med stansing av arbeidet på grunn av en kortvarig forsinkelse eller et bagatellmessig beløp. Når forbrukeren betaler, skal tjenesteyteren gjenoppta arbeidet så fort som mulig. Hvis tjenesteyteren overskrider stansingsretten, kan han bli rammet av forsinkelsesvirkninger eller bli erstatningsansvarlig etter § 29.

Hvis utføringen er påbegynt, skal tjenesteyteren likevel i rimelig utstrekning utføre arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren. Dette innebærer en begrensning i stansingsretten. Det må være fare for vesentlig skade, og tjenesteyter skal kun «i rimelig utstrekning» utføre arbeid for å unngå skaden. Tjenesteyteren kan også være nødt til å gjennomføre pliktig tilleggsarbeid etter § 9.

Andre ledd

Etter andre ledd kan tjenesteyteren kreve erstattet kostnader og annet tap i forbindelse med stansingen. Dette gjelder likevel ikke dersom det godtgjøres at forsinkelsen skyldes uforutsett hindring utenfor forbrukerens kontroll. Utmålingsreglene i § 30 første til tredje ledd gjelder tilsvarende.

Med «annet tap» menes for eksempel tap som tjenesteyteren lider fordi han på grunn av stansingen blir uvirksom for en tid, og ikke får utnyttet sin kapasitet fullt ut. Erstatningen vil imidlertid bare gjelde tap som særskilt skyldes at tjenesteyteren har stanset arbeidet.

Forbrukeren har et kontrollansvar for tjenesteyterens tap. Dette innebærer at forbrukeren må godtgjøre at det foreligger en uforutsett hindring utenfor hans kontroll for at han skal være fri for ansvar. En uforutsett hindring kan være at tingen som skal repareres blir stjålet eller ødelagt. Det kan også tenkes at forbrukeren blir hindret fra å medvirke på grunn av sykdom. Forholdet må ligge utenfor hva forbrukeren har innflytelse over. Videre må den også være uforutsett. Her vil det være avgjørende om forbrukeren kunne forutse eller burde ha forutsett hindringen på avtaletidspunktet.

Tredje ledd

Tredje ledd bestemmer at reglene i første og andre ledd gjelder tilsvarende hvis forbrukeren ikke yter nødvendig medvirkning ved utføringen av tjenesten.

Hva som er nødvendig medvirkning, må avgjøres skjønnsmessig. Det kan være uklart om bakgrunnen for forbrukerens manglende medvirkning er en tilfeldig forhindring, eller om han ikke lenger er interessert i at tjenesten utføres. Det kan være naturlig at tjenesteyteren straks får avklart forholdet med forbrukeren.


§ 42. Stansing av arbeidet.

(1) Skal det betales på forskott eller i deler under utføringen av tjenesten, og betaler ikke forbrukeren i rett tid, kan tjenesteyteren stanse arbeidet i påvente av betaling. Er utføringen påbegynt, skal tjenesteyteren likevel i rimelig utstrekning utføre arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

(2) Stanser tjenesteyteren arbeidet, kan kostnadene og annet tap i forbindelse med stansingen kreves erstattet. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at forsinkelsen skyldes uforutsett hindring utenfor forbrukerens kontroll. Ved utmålingen av erstatningen gjelder reglene § 30 (1) til (3) tilsvarende.

(3) Reglene i (1) og (2) gjelder tilsvarende dersom forbrukeren ikke yter nødvendig medvirkning ved utføringen av tjenesten.

Rull til toppen