Bustadoppføringslova § 30 med lovkommentar - Eiendomsrett.no
Bustadoppføringslova paragraf 30 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 30 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 30 gir regler om reklamasjon. Hovedregelen om reklamasjon, herunder både den relative og den absolutte reklamasjonsfristen, er regulert i første ledd. Av de øvrige leddene følger reklamasjonsregler som gjelder i bestemte situasjoner.


Første ledd

Den relative reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen følger av første ledd første punktum. Forbrukeren må gi entreprenøren melding om at mangelen blir gjort gjeldende innen rimelig tid etter at han  oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen. Som hovedregel bør ikke fristen «innen rimelig tid» være kortere enn to måneder, jf. Rt. 2010 s. 103 avsnitt 64 som gjaldt avhendingsloven. Ifølge forarbeidene kan det i noen grad, særlig der det skal holdes befaring på et senere tidspunkt, aksepteres at forbrukeren «samler opp» mindre reklamasjoner, jf. NOU 1992:9 side 76. Det må både når det gjelder hva som skal anses å oppfylle vilkåret om «rimelig tid» og «burde ha oppdaga» tas hensyn til at forbrukeren ikke kan ventes å ha innsyn i bygningstekniske spørsmål eller kontraktsrutiner.

Det er tilstrekkelig at reklamasjonen er forsvarlig avsendt i tide. Reklamasjonen kan videre være nøytral, det vil si at den ikke må angi hva slags krav som blir gjort gjeldende.  Av NOU 1992:9 side 77 følger det likevel at en reklamasjon som regel må oppfattes som et krav om retting.

Den absolutte reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfrist følger av første ledd andre punktum. En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn fem år etter overtakelsen. Dersom forbrukeren tidligere har fått en mangel rettet og det viser seg at denne var mislykket, mister ikke forbrukeren sine rettigheter som følge av denne regelen, jf. NOU 1992:9 side 77. I et slikt tilfelle må forbrukeren likevel reagere innen rimelig tid etter at det viser seg at rettingen er mislykket, se også Rt. 2013 s. 865.

Ansvar utover fem år

Dersom entreprenøren skal måtte svare for mangler i lengre tid må det være fordi han selv har tatt det på seg. Det kan eksempelvis være i forbindelse med funksjonsgarantier, men også en generell utvidelse av reklamasjonsfristen. Se særregel om foreldelse av garantiansvar i foreldelsesloven § 3 nr. 4.

Andre ledd

Andre ledd gjelder for mangler som var eller burde ha vært oppdaget ved overtakelsen. Vil forbrukeren gjøre gjeldende en slik mangel, må dette gjøres så snart råd er dersom overtakelsen skjer ved overtakelsesforretning. «Så snart råd er» er strengere enn «innen rimelig tid» og innebærer at forbrukeren vanligvis må reklamere innen få dager. Fristen gjelder kun der det er holdt overtakelsesforretning, jf. § 15. For mangler det likevel ikke kan forventes at forbrukeren oppdager ved overtakelsesforretningen, og for mangler som først viser seg senere, gjelder fristene i første ledd.

Denne regelen skiller seg fra hovedregelen i entrepriseretten, som går ut på at byggherren skal si ifra ved overtakelsesforretningen om alle mangler som han oppdager da og at han ikke kan reklamere senere på mangler som han burde ha oppdaget ved overtakelsesforretningen. En slik regel ville imidlertid i forbrukerforhold vært for streng.

Tredje ledd

Tredje ledd gjelder der det blir holdt senere befaring etter § 16. Forbrukeren må da gjøre gjeldende mangler som var eller burde vært oppdaget så snart råd er. For hva som menes med «så snart råd er», se andre ledd.

Fjerde ledd

Fjerde ledd regulerer de tilfellene der entreprenøren eller noen han svarer for har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med heder og god tro ellers. I slike tilfeller kan entreprenøren ikke gjøre gjeldende at det er reklamert for sent etter bustadoppføringslova § 30. Forbrukeren kan likevel miste kravet sitt som følge av foreldelsesreglene, se femte ledd, eller ut fra allmenne passivitetssynspunkt, jf. NOU 1992:9 side 78.

Femte ledd

Femte ledd angir at retten til å gjøre en mangel gjeldende også kan mistes etter reglene i foreldelsesloven. Bestemmelsen er en påminnelse om at et krav avskjæres etter foreldelsesreglene selv om reklamasjonsfristen ikke er ute, eller det er reklamert i tide, jf. Ot.prp.nr. 23 (2006-2007) side 44-45. Dersom mangelen først viser seg etter en stund, vil reglene i foreldelsesloven § 10 om tilleggsfrist normalt hindre at kravet er foreldet før reklamasjonsfristen er ute, se for eksempel Rt. 2013 s. 865 om forbrukerkjøp. Reklamasjon er ikke nok til å avbryte foreldelsen.

Det er ikke uvanlig at entreprenøren gir garantier ut over de pliktene de har etter loven. I slike tilfeller kan foreldelsesfristen etter foreldelsesloven § 3 nr. 4 være utvidet. Dette gjelder også der forbrukeren bygger sitt krav på generelle regler, så lenge det kunne ha vært gjort gjeldende under garantien, jf. Rt. 2007 s. 392.

 


§ 30. Reklamasjon

Forbrukaren mistar retten til å gjere ein mangel gjeldande dersom det ikkje er gjeve melding til entreprenøren om at mangelen blir gjord gjeldande innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen. Ein mangel kan ikkje gjerast gjeldande seinare enn fem år etter overtakinga. Entreprenøren kan likevel ha teke på seg å svare for manglar i lengre tid.

Vil forbrukaren gjere gjeldande manglar som var eller burde ha vore oppdaga ved overtakinga, må dette gjerast så snart råd er dersom overtakinga skjer ved overtakingsforretning.

Når det blir halde seinare synfaring etter bustadoppføringslova § 16, må forbrukaren gjere gjeldande manglar som var eller burde ha vore oppdaga, så snart råd er.

Entreprenøren kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen, om mangelen kjem av at entreprenøren eller nokon entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid  med heider og god tru elles.

Retten til å gjere ein mangel gjeldande kan òg bli mista etter reglane om forelding i foreldingslova.

Rull til toppen