Bustadoppføringslova § 16 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 16 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 16 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 16 gjelder partenes rett til å kreve befaring når det har gått omtrent ett år etter overtakelsen. Partene må medvirke til å finne et tidspunkt for befaringen. Lar forbrukeren være å medvirke etter krav om ettårsbefaring fra entreprenøren gjelder reglene i bustadoppføringslovas § 30 tredje ledd, dersom forbrukeren er blitt oppmerksom på det i en skriftlig melding fra entreprenøren.


Første ledd

Første ledd gir hver av partene en rett til å kreve befaring av entreprenørens ytelse når det har gått om lag ett år etter overtakelsen. Det er normalt entreprenøren som har interesse av en slik befaring, idet han på denne måten kan avskjære mest mulig av senere reklamasjoner. Forbrukeren kan imidlertid også kreve slik befaring. Dersom entreprenøren da nekter å være på befaring, kan det tale mot entreprenøren i en senere tvist om når en mangel burde vært oppdaget, jf. Ot.prp.nr. 21 (1996-1997) side 56.

Endringer i avhendingsloven

Andre ledd

Andre ledd regulerer det tilfellet at entreprenøren har satt fram krav om ettårsbefaring, men der forbrukeren manglende medvirkning gjør at den ikke blir gjennomført. Partene må sammen fastsette et tidspunkt for befaringen, men begge partene må medvirke til dette. I slike tilfeller gjelder reglene i § 30 tredje ledd likevel, dersom forbrukeren i skriflig melding er gjort oppmerksom på det.


§ 16. Seinare synfaring

Kvar av partane kan krevje at det blir halde ei synfaring av entreprenørens yting når det er gått om lag eitt år etter overtakinga.

Vert synfaring etter krav frå entreprenøren ikkje gjennomført fordi forbrukaren let vere å medvirke, gjeld føresegnene i § 30 tredje ledd likevel, dersom forbrukaren i skriftleg melding på førehånd er gjort særskilt merksam  på dette.

Rull til toppen