Avhendingsloven med lovkommentarer

Kapittel 1. Allmenne føresegner

Avhendingslovens kapittel 1 regulerer spørsmål knyttet til lovens virkeområde, lovens fravikelighet, og hvordan avtaler kan inngås. Helt overordnet kan vi si at loven gjelder for kjøp av brukt bolig. Videre kan vi si at loven som et utgangspunkt er mulig å fravike ved avtale, selv om det finnes en rekke unntak. Disse unntakene er i stor grad begrunnet i forbrukervern.

§ 1-1. Kva lova gjeld
§ 1-1a. Andel i burettslag
§ 1-2. Høvet til å fråvike lova, forbrukarkjøp
§ 1-3. Avtaleform

Kapittel 2. Førebuing og gjennomføring av avhendinga m.m.

Avhendingslovens kapittel 2 gjelder forberedelsene og gjennomføringen av avhendigen. Her reguleres spørsmål som hva som skal klargjøres før overtakelse, salgskostnader og garanti for oppfylling av avtalen.

§ 2-1. Oppmålingsforretning og matrikkelføring
§ 2-2. Klargjering for overtaking
§ 2-3. Heimelsoverføring og overtakingstid
§ 2-4. Vågnaden for eigedomen
§ 2-5. Avkasting og kostnader
§ 2-6. Salskostnader
§ 2-7. Tilsyn med eigedomen
§ 2-8. Vågnaden for sending av melding
§ 2-9. Pantetrygd
§ 2-10. Regulering og avløysing av terminvis betaling
§ 2-11. Garanti for oppfylling av avtalen

Kapittel 3. Tilstand og tilhøyrsle

Avhendingslovens tredje kapittel regulerer reglene knyttet til eiendommens tilstand, og hvilke rettigheter som inngår i eiendomsretten. Her oppstilles det eksempelvis generelle krav til tilstanden. Videre oppstilles det særskilte regler for blant annet arealsvikt og manglende opplysninger. Reglene rundt bolig som er kjøp «som den er» reguleres i dette kapittelet.

§ 3-1. Innleiande føresegn
§ 3-2. Generelle krav til tilstanden
§ 3-3. Arealsvikt
§ 3-4. Allment om tilhøyrsle
§ 3-5. Særskilt tilhøyrsle til bustadhus m. m.
§ 3-6. Særskilt tilhøyrsle til landbrukseigedom
§ 3-6 a. Grunn ved vassdrag
§ 3-7. Manglande opplysning om eigedomen
§ 3-8. Uriktig opplysning om eigedomen
§ 3-9. Eigedom selt «som han er» e.l.
§ 3-10. Synfaring og anna forundersøking

Kapittel 4. Kjøparens krav ved avtalebrot på seljarens side

Avhendingslovens kapittel fire regulerer lovens reglene knyttet til kjøperens rettigheter ved avtalebrudd på selgers side. De to største hovedkategoriene er her forsinkelse og mangler ved boligen. Når det gjelder mangler er det ofte tale om retting av mangelen, heving, tilbakehold av betaling, prisavslag eller erstatning. Når det gjelder forsinkelse kan det under de rett omstendighetene kreves oppfyllelse, erstatning, tilbakehold av betaling eller heving.

Forseinking

§ 4-1. Innleiande føresegn
§ 4-2. Rett til oppfylling
§ 4-3. Heving
§ 4-4. Verknadene av heving
§ 4-5. Skadebot
§ 4-6. Tilbakehaldsrett
§ 4-7. Opplysningsplikt om hindring

Manglar

§ 4-8. Innleiande føresegn
§ 4-9. Kjøparens undersøking etter overtaking
§ 4-10. Retting av manglar
§ 4-11. Melding om krav på retting
§ 4-12. Prisavslag
§ 4-13. Heving
§ 4-14. Skadebot
§ 4-15. Tilbakehaldsrett
§ 4-16. Krav mot tidlegare seljar og anna avtalepart

Retts- og rådvaldsmanglar m. m.

§ 4-17. Rettsmanglar m. m.
§ 4-18. Offentlegrettslege rådvaldsband

Reklamasjon

§ 4-19. Reklamasjon

Kapittel 5.

Avhendingslovens femte kapittel regulerer reglene knyttet til avtalebrudd på kjøperens side. Dersom vilkårene foreligger kan selger kreve en rekke rettigheter ved avtalebrudd. Hvilke krav som gjøres gjeldene dikteres til en viss grad av situasjonen, og dels hvilke krav selger selv ønsker å rette.

Seljarens krav ved avtalebrot på kjøparens side

§ 5-1. Innleiande føresegn
§ 5-2. Rett til oppfylling
§ 5-3. Heving
§ 5-4. Skadebot
§ 5-5. Tilbakehaldsrett
§ 5-6. Opplysningsplikt om hindring
§ 5-7. Frist for å heve og krevje skadebot

Kapittel 6. Fellesføresegner om forventa avtalebrot

Avhendingslovens kapittel 6 regulerer reglene knyttet til forventet avtalebrudd. I noen tilfeller kan rettsvirkninger som stansing eller heving inntre på grunnlag av forventningen. Denne forventningen må naturligvis være berettiget, og det må være en viss sikkerhet rundt den.

§ 6-1. Stansing ved forventa avtalebrot
§ 6-2. Heving ved forventa avtalebrot
§ 6-3. Insolvensførehaving

Kapittel 7. Fellesføresegner om skadebot. Renter

Avhendingslovens sjuende kapittel omhandler felles regler for erstatning og renter. Les mer ved å klikke på enkeltbestemmelsene under.

§ 7-1. Omfanget av skadebota, indirekte tap
§ 7-2. Avgrensing av tapet. Lemping
§ 7-3. Renter

Kapittel 8. Ikraftsetjing. Endringar i andre lover

Avhendingslovens kapittel 8 regulerer lovens ikraftredelse og endringer i andre lover.

§ 8-1. Ikraftsetjing
§ 8-2. Endringar i andre lover

Rull til toppen