Håndverkertjenesteloven § 29 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 29 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 29 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 29 gjelder tjenesteyterens erstatningsansvar for tap som skyldes andre forhold enn mangel og forsinkelse.


Første ledd

Første ledd omfatter de tilfeller hvor ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under hans kontroll. Som hovedregel skal det da gjelde et kontrollansvar etter bestemmelsene i § 28.

Endringer i avhendingsloven

Hva som menes med at tingen eller eiendommen er i «tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll» er nærmere behandlet i NOU 1979: 42 på s. 121-122:

«En ting er i oppdragstakerens varetekt når den er overlevert i hans besittelse. Også i andre tilfeller kan han ha tilsvarende faktisk kontroll over den ting eller eiendom arbeidet gjelder, eller over annet som tilhører forbrukeren. Presumpsjonsansvaret gjelder også i disse tilfeller. Kontrolltilfellene er særlig aktuelle når arbeidet utføres hos oppdragstakeren. Begrepet er noe skjønnsmessig, men omfatter de tilfeller hvor oppdragstakeren har slik styring og tilsvarende kontroll som i varetektssituasjonen, slik at det er rimelig å ha samme ansvarsregel.»

En ting vil også anses for å være i tjenesteyterens varetekt eller under hans kontroll dersom den overlates til en kontraktsmedhjelpere for en viss tid. Et eksempel er dersom en TV-forhandler sender en TV til et særskilt verksted for utføringen av reparasjonen.

Andre ledd

Andre ledd gjelder øvrige tap i forbindelse med tjenesteoppdraget, som ikke skyldes forsinkelse eller mangel. Tjenesteyteren vil være ansvarlig for slike tap dersom tapet skyldes feil eller forsømmelse fra hans side.

Bestemmelsen vil komme til anvendelse hvis ting eller eiendom blir skadet uten at denne var under tjenesteyterens varetekt eller kontroll. Den vil også gjelde for andre formuesskader som ikke skyldes forsinkelse eller mangel.

Ansvaret etter denne bestemmelsen kan ikke fraskrives ved avtale.


§ 29. Annet erstatningsansvar.

(1) Reglene i § 28 gjelder tilsvarende dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll.

(2) For tap ellers i forbindelse med tjenesteoppdraget som ikke er en følge av forsinkelse eller mangel, er tjenesteyteren ansvarlig når tapet skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side.

Rull til toppen