Bustadoppføringslova § 52 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 52 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 52 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 52 regulerer forbrukerens rett til å kreve avbestilling, og hvordan oppgjøret mellom partene skal skje i de tilfellene hvor forbrukeren avbestiller. Bestemmelsene om oppgjøret i andre til fjerde ledd gjelder imidlertid ikke når avbestillingen omfatter rett til grunn. I disse tilfellene vil § 53 første ledd komme til anvendelse.


Forbrukerens avbestillingsrett

Første ledd slår fast utgangspunktet om at forbrukeren har rett til å avbestille ytelsen eller deler av den. Når forbrukeren avbestiller, vil ikke entreprenøren lenger ha rett til å fortsette med arbeidet på forbrukerens eiendom. Forbrukeren kan også avbestille der avtalen omfatter rett til grunn, i den forstand at han ikke plikter å ta imot ytelsen.

Endringer i avhendingsloven

Bestemmelsen gjelder også avbestilling av deler av ytelsen. Dersom avbestillingen omfatter grunnen, vil også de andre delene avbestilles. Oppgjøret skal da skje etter § 53. Selv om avtalen omfatter rett til grunnen, vil andre deler enn retten til grunnen kunne avbestilles, og da skal oppgjøret skje etter § 52 første ledd.

Det må skilles mellom avbestilling av deler av ytelsen og krav om endring, se § 9. Grensen mellom disse kan være uklar. Det kan avtales at forbrukeren ikke kan kreve endringer som reduserer vederlaget med mer enn 15 %, jf. § 9 tredje ledd. Reduksjoner utover dette må regnes for å være en avbestilling.

Entreprenørens krav på vederlag for utført arbeid

Andre ledd gjelder den delen av arbeidet som er utført på eiendommen før avbestillingen. Entreprenøren vil kunne kreve vederlag for denne delen.

Utgangspunktet er at forbrukeren skal betale vederlag i samsvar med avtalen. Hvis avtalen inneholder en fast pris for den delen av arbeid som er utført ved avbestillingen, vil det være denne som forbrukeren må betale. For eksempel er det avtalt at en maler skal male både utvendig og innvendig, og det er satt separate priser for hver av delene. Dersom forbrukeren da avbestiller den utvendige malingen etter at den innvendige er utført, skal forbrukeren betale prisen for den innvendige malingen i henhold til avtalen.

Hvis det ikke er fastsatt noen pris i avtalen for den delen av arbeidet som er utført, vil prisen fastsettes ut fra bestemmelsen i § 41 andre ledd om at vederlaget skal dekke de nødvendige kostnader og et rimelig tillegg. Dersom det er fastsatt én pris for hele oppdraget i avtalen, vil dette kunne gi en viss veiledning i forbindelse med fastsettelsen av «et rimeleg påslag» i det konkrete tilfellet.

Entreprenørens rett på erstatning

Tredje ledd regulerer entreprenørens rett til å kreve erstatning ved avbestilling. Hovedregelen er at entreprenøren skal være sikret mot økonomisk tap ved en avbestilling. Han kan kreve dekket tap som følge av allerede innkjøpte materialer som ikke kan brukes til andre formål, ansvar overfor underentreprenører for påløpte kostnader, utført prosjekteringsarbeid for resten av bygget m.m.

Entreprenøren kan også kreve dekket tapt fortjeneste, eller dekningsbidrag. Dette vil være aktuelt dersom avbestillingen medfører redusert virksomhet for en periode, eller dersom det kan sannsynliggjøres at entreprenøren ville hatt utvidet virksomhet dersom avbestillingen ikke hadde skjedd.

Fortjenestetap som følge av tapt omsetningsvolum ble dekket i Rt. 2003 s. 486. Saken handlet om en som hadde inngått avtale om oppføring av et typehus, og senere avbestilt ytelsen. Avbestillingen hadde medført tapt omsetningsvolum for entreprenøren, og Høyesteretts flertall fant at det forelå et erstatningsberettigende fortjenestetap som var en rimelig følge av avbestillingen.

Unntak fra forbrukerens erstatningsplikt

Fjerde ledd inneholder et unntak fra forbrukerens erstatningsplikt etter tredje ledd dersom avbestillingen «kjem av» omstendigheter utenfor forbrukerens kontroll. Hindringene på forbrukerens side kan gjelde hans ytelse (medvirkning eller betaling), eller nytten han (ikke) får av entreprenørens ytelse.


§ 52. Avbestilling

Forbrukaren kan avbestille ytinga eller delar av den før overtaking.

For arbeid som er utført før avbestillinga, kan entreprenøren krevje vederlag. Vederlaget skal fastsetjast på grunnlag av dei prisane som er avtalt, eller dersom dette ikkje let seg gjere, etter føresegnene i § 41 andre ledd.

Entreprenøren kan vidare krevje skadebot for økonomisk tap så langt forbrukaren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av avbestillinga. Dette gjeld òg tapt forteneste så langt det blir godtgjort at det ikkje var mogleg å oppnå ei tilsvarande forteneste ved oppdrag frå andre. Ved utmålinga gjeld elles føresegnene i § 36 tilsvarande.

Skadebot etter tredje ledd kan likevel ikkje krevjast dersom avbestillinga kjem av at forbrukaren ikkje kan gjere seg nytte av arbeidet, yte nødvendig medverknad eller betale på grunn av ei hindring som ligg utanfor forbrukarens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at forbrukaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at forbrukaren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

Vanlige spørsmål

Har forbrukeren rett til å avbestille et oppdrag om oppføring av ny bolig?

Ja, forbrukeren har rett til å avbestille både hele og deler av oppdraget ved oppføring av ny bolig.

Kan forbrukeren gjøre endringer i oppdraget uten å avbestille hele oppdraget?

Ja, forbrukeren kan kreve endringer i oppdraget, såfremt disse ikke reduserer det totale vederlaget med mer enn 15 %. Reduksjoner utover dette regnes for å være en avbestilling av oppdraget.

Kan entreprenøren kreve betaling for allerede utført arbeid ved avbestilling?

Entreprenøren kan kreve vederlag for den delen av arbeidet som allerede er utført ved avbestillingen. Vederlaget skal i utgangspunktet betales i henhold til den opprinnelige avtalen mellom partene.

Hvilke rettigheter har entreprenøren hvis han lider et økonomisk tap som følge av avbestillingen?

Hvis entreprenøren lider et økonomisk tap som følge av avbestillingen, kan han kreve erstatning. Det økonomiske tapet kan for eksempel bestå i at innkjøpte materialer ikke kan brukes til andre formål, eller at entreprenøren får et fortjenestetap.

Har forbrukeren alltid erstatningsplikt overfor entreprenøren?

Nei, forbrukeren vil være fritatt for erstatningsplikten ved avbestilling dersom avbestillingen skyldes omstendigheter som ligger utenfor forbrukerens kontroll. Det kan for eksempel være forhold som gjør at forbrukeren ikke lenger vil ha noen nytte av arbeidet.

Rull til toppen