Bustadoppføringslova paragraf 50 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 50 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 50 handler om tidspunktet for eventuell medvirkning fra forbrukerens side. Bestemmelsen må ses. sammenheng med § 51 om forbrukerens krav på tilleggsfrist.


Bestemmelsen har liten selvstendig betydning, og fungerer primært som en innledende bestemmelse til neste paragraf. Den tydeliggjør at forbrukere må oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen til avtalt tid, samt med hensyn til entreprenørens arbeid.

Bestemmelsen gjelder andre plikter enn betalingsplikten. Det kan for eksempel være arbeid som forbrukeren selv skal utføre, eller ytelser fra forbrukerens konsulenter eller fra sideentreprenører. Forbrukerens medvirkning vil også kunne være å slippe entreprenøren til på eiendommen, samt legge til rette for at han kan utføre jobben.

I LG-2011-69436 ble det presisert at forbrukeren har plikt til å lojalt medvirke under enhver omstendighet «når det gjelder punkter i avtaleforholdet som forutsetter slik medvirkning». Det trenger altså ikke å være spesifikt angitt i avtalen hva medvirkningsplikten innebærer. Hvis forbrukeren ikke sørger for nødvendig tilkomst til eiendommen for entreprenøren eller hans folk, eller ikke utfører nødvendige tilleggsarbeider, kan dette innebære brudd på medvirkningsplikten.

Hvis forbrukeren ikke medvirker i henhold til avtalen, kan entreprenøren kreve tilleggsfrist etter § 11, eller tilleggsvederlag etter § 43. Entreprenøren kan også få rett til å heve avtalen og kreve erstatning etter §§ 57 og 58 ved mer alvorlige brudd på medvirkningsplikten. Stansing av arbeidet etter § 56 er likevel kun aktuelt ved betalingsmislighold.


§ 50. Forbrukarens medverknad

Skal forbrukaren eller nokon forbrukaren svarer for, levere teikningar, skaffe materialar eller medverke på anna vis, skal medverknaden ytast til den tida som er avtalt, og elles til slik tid at det blir teke rimeleg omsyn til utføringa av entreprenørens arbeid.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen