Bustadoppføringslova § 51 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 51 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 51 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 51 inneholder bestemmelser om tilleggsfrister for forbrukeren. Disse er parallelle til § 11 om tilleggsfrister for entreprenøren. 


Både betalingsfrister og frister for medvirkning omfattes av denne bestemmelsen. Det står ingenting om frist for å kreve selve tilleggsfristen, og etter omstendighetene kan et slikt krav bortfalle ved passivitet, jf. NOU 1992:9 s. 100. Betalingen vil ikke være forsinket så lenge den er innenfor en tilleggsfrist, og det skal ikke betales forsinkelsesrente.

Endringer i avhendingsloven

Tilleggsfrist ved forsinkelse som følge av forhold på entreprenørens side

Bokstav a innebærer at forbrukeren kan kreve tilleggsfrist dersom hans betaling eller medvirkning blir forsinket som følge av forhold på entreprenørens side. Dette kan for eksempel være mangelfull spesifisering i regningen, jf. § 48. Det kan også være mangelfullt eller forsinket arbeid som forbrukeren eller hans folk skal bygge videre på.

Tilleggsfrist ved forsinkelse som følge av hindring utenfor forbrukerens kontroll

Bokstav b innebærer at forbrukeren kan kreve tilleggsfrist dersom betalingen eller medvirkningen blir forsinket på grunn av en hindring utenfor hans kontroll, som det ikke er rimelig å forvente at han kunne ha regnet med på avtaletiden, eller som han kunne unngått eller overvunnet følgene av. Se også kommentarene til § 11 bokstav c om tilleggsfrist for entreprenøren på grunn av hindring. Det må her tas hensyn til at forbrukeren som regel ikke er profesjonell, og ofte har mindre ressurser. Hvis forbrukeren får en tilleggsfrist, kan det føre til at også entreprenøren får en tilleggsfrist. Det vil i så fall være uten tilleggsvederlag.

Om forholdet til tredjepersoner

Andre ledd vil være det mest praktiske alternativet. Tredjeperson som forbrukeren svarer for omfatter konsulenter, sideentreprenører m.m. Det er ikke noe krav om at forbrukeren også er hindret fra å betale eller medvirke. Tredjepersonen vil ofte ha krav på tilleggsfrist overfor forbrukeren, men det er ikke et vilkår for fristforlengelse.


§ 51. Tilleggsfrist

Forbrukaren kan krevje lenging av fristar for betaling og medverknad dersom

a. betalinga eller medverknaden blir seinka på grunn av entreprenørens forhold, eller

b. betalinga eller medverknaden blir seinka på grunn av ei hindring utanfor forbrukarens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at forbrukaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at forbrukaren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

Blir betalinga eller medverknaden seinka på grunn av ein tredjeperson som forbrukaren svarer for, har forbrukaren krav på tilleggsfrist dersom tredjepersonen ville ha hatt krav på tilleggsfrist etter andre leddet.

Rull til toppen