Bustadoppføringslova § 58 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 58 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 58 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 58 regulerer oppgjøret og virkningene etter heving fra entreprenørens side som følge av forsinkelse fra forbrukerens side. De nærmere vilkårene for heving følger § 57.


Hevingsoppgjøret

Første ledd regulerer oppgjøret etter heving. Oppgjøret skal skje som om forbrukeren hadde avbestilt på hevingstidspunktet.

Bestemmelsen har som hensikt å hindre at oppgjøret blir ulikt dersom forbrukeren tar initiativ ved å avbestille, eller hvis entreprenøren hever på grunn av mislighold, eller forventet mislighold. Forbrukeren vil også for hevingstilfellene kunne vise til reglene om avbestilling mot redusert ansvar, se § 52 fjerde ledd.

Forbrukerens erstatningsansvar i hevingstilfeller er i prinsippet objektivt. Hans krav på tilleggsfrist grunnet uventede hindrinter etter § 51 vil hindre mislighold så langt de rekker. Henvisningen til avbestillingsreglene omfatter ikke § 54 om avbestillingsgebyr. Forbrukeren bør ikke kunne vise til en avtale om avbestillingsgebyr hvis avtalen blir hevet som følge av mislighold.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Plikten til å sikre arbeid, materialer og utstyr

Etter andre ledd skal entreprenøren etter heving i rimelig omfang sikre utført arbeid, materialer og utstyr som finnes på byggeplassen. Bestemmelsen gjelder særlig i de tilfeller hvor arbeidet skjer på forbrukerens tomt. Ved avtaler som omfatter retten til tomten vil entreprenøren jo sitte igjen med tomten etter hevingen, og det vil klart være i hans egne interesse å ta vare på verdiene. Dette følger også av hans generelle tapsbegrensningsplikt.

Arbeid utført på forbrukerens eiendom

Tredje ledd kommer til anvendelse dersom arbeidet er utført på forbrukerens eiendom. Entreprenøren vil i utgangspunktet ikke ha krav på å få tilbake deler av det arbeidet som er utført på eiendommen ved heving. Dette gjelder også betalte materialer som er brukt på eiendommen.

Særbestemmelse ved avtale om rett til grunnen

Fjerde ledd inneholder en særregel som gjelder i de tilfeller hvor en avtale om rett til grunnen er inngått med noen andre enn entreprenøren, og oppføring av bolig er et vilkår for denne avtalen. I så fall vil entreprenøren kunne kreve at ytelsene etter avtalen om tomten blir tilbakeført dersom avtalen mellom entreprenør og forbrukeren blir hevet. Entreprenøren vil i et slikt tilfelle ha et ønske at en ny kjøper skal inngå avtale om tomten med byggeplikt.


§ 58. Verknadene av heving

Blir avtalen heva, har entreprenøren krav på oppgjer som om forbrukaren hadde avbestilt på hevingstidspunktet (bustadoppføringslova § 52 eller § 53).

Etter heving skal entreprenøren i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på byggjeplassen.

Entreprenøren har ikkje krav på å få attende delar av arbeid som er utført på forbrukarens eigedom, eller betalte materialar som er tilførte eigedomen, om ikkje anna følgjer av gyldig atterhald.

Er avtale om rett til grunnen gjort med nokon annan enn entreprenøren, og oppføringa av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, kan entreprenøren krevje at ytingane etter den avtalen blir førte attende dersom avtalen mellom entreprenøren og forbrukaren blir heva på grunn av mishald frå forbrukaren.

Rull til toppen