Bustadoppføringslova § 57 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 57 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 57 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 57 regulerer vilkårene for at entreprenøren skal kunne heve avtalen som følge av forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukerens side. 


Vilkåret om vesentlig kontraktsbrudd

Første ledd inneholder grunnvilkåret for heving. Det må foreligge et «vesentleg avtalebrot». Vesentlighetskriteriet innebærer at misligholdet må være av viss art og omfang. Det må legges vekt på forsinkelsens varighet, størrelsen på summen og årsaken til forsinkelsen, se NOU 1992: 9 s. 105. Dersom det er snakk om forsinket medvirkning, vil entreprenøren ofte være like godt tjent med en tilleggsfrist.

Ikke hevingsrett etter overtagelse

Etter andre ledd kan entreprenøren ikke heve etter overtagelse eller etter at skjøte eller festedokument er tinglyst eller gitt til forbrukeren. Bestemmelsen er kun ment å gjelde de tilfeller som omfatter kjøp av grunn. Hevingsretten vil falle bort hvis kjøperen har overtatt, og det ikke er tatt et forbehold i avtale om fortsatt hevingsrett etter innflytting.

Ikke hevingsrett etter betaling fra forbrukeren

Etter tredje ledd kan entreprenøren ikke heve etter at forbrukeren har betalt, med mindre han har gitt melding til forbrukeren før eller så fort han fikk vite om betalingen eller medvirkningen. Det er ikke rimelig at entreprenøren skal kunne vente med å fremme hevingskrav når betaling faktisk har skjedd. Bestemmelsen må sies å gjelde kun der hele vederlaget er betalt, slik det også fremgår av ordlyden i forbrukerkjøpsloven § 45 første ledd. Se også kjøpsloven § 59, håndverkertjenesteloven § 43 og avhendingsloven § 5-7.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

§ 57. Heving

Entreprenøren kan heve avtalen dersom forseinking med forbrukarens betaling eller medverknad inneber vesentleg avtalebrot. Entreprenøren kan òg heve avtalen dersom det er klårt at det kjem til å oppstå slik forseinking, og forbrukaren på førespurnad ikkje gjev fullgod trygd for oppfyllinga.

Entreprenøren kan ikkje heve avtalen etter overtaking eller etter at skøyte eller festedokument er tinglyst eller gjeve forbrukaren. Hevingsretten står ved lag om entreprenøren har teke atterhald om det, eller om forbrukaren ikkje held fast ved avtalen.

Når forbrukaren har betalt, kan entreprenøren ikkje heve avtalen med mindre det er gjeve melding til forbrukaren om hevingskravet før eller straks entreprenøren fekk vete om betalinga eller medverknaden.

Rull til toppen