Håndverkertjenesteloven § 43 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 43 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 43 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 43 regulerer tjenesteyterens rett til å heve avtalen dersom betalingen er forsinket eller forbrukeren ikke medvirker. 


Første ledd

Første ledd er hovedbestemmelsen. Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren kan tjenesteyteren heve avtalen for den delen av tjenesten som gjenstår. Tjenesteyteren har rett til en forholdsmessig del av prisen for den utførte delen av tjenesten, se § 44.

Endringer i avhendingsloven

Tjenesteyteren kan heve for den delen av tjenesten som ikke enda er utført dersom ett av de tre forholdene i bokstav a-c foreligger.

Bokstav a

Tjenesteyteren kan heve avtalen for den gjenstående delen av tjenesten dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning.

Vesentlighetskravet her svarer til vilkåret for tjenesteyterens mislighold etter §§ 15 og 26 andre ledd. Ved vurderingen av hvorvidt forsinkelsen er vesentlig, må man se hen til arten, omfanget og varigheten av forsinkelsen. Det vil også være relevant dersom tjenesten endrer karakter, og arbeidet blir mer tyngende enn opprinnelig planlagt. Forsinkelsens lengde vil være av særlig betydning.

Bokstav b

Tjenesteyteren kan heve avtalen for den gjenstående delen av tjenesten dersom forbrukeren ikke betaler eller medvirker innen en rimelig tilleggsfrist som tjenesteyteren har fastsatt for oppfyllelse.

Hva som er en rimelig tilleggsfrist må avgjøres på bakgrunn av tjenestens art, samt tjenesteyterens og forbrukerens behov i forsinkelsessituasjonen. Det er tjenesteyteren som må fastsette tilleggsfristen. Loven krever ikke at forbrukeren får vite hva som skjer dersom han oversitter denne, men det er rimelig at han blir opplyst om dette.

Dersom tjenesteyteren gir en kortere tilleggsfrist enn det som er rimelig, vil han være avskjært fra å heve.

Bokstav c

Tjenesteyteren kan heve avtalen for den gjenstående delen av tjenesten dersom det allerede på forhånd er klart at forsinkelsen vil bli av vesentlig betydning eller vare ut over tilleggsfristen.

Begrepene «vesentlig betydning» og «tilleggsfrist» må forstås på samme måte som etter bokstav a og b.

Det kreves en høy grad av sannsynlighet for at vilkårene for heving ville blitt oppfylt. Det må være klart at betalingsforsinkelsen vil bli vesentlig, eller at forbrukeren vil oversitte tilleggsfristen.

Andre ledd

Andre ledd inneholder en særskilt reklamasjonsregel. Når tjenesten er betalt, kan tjenesteyteren ikke heve med mindre han melder fra til forbrukeren om det før eller straks han får vite om betalingen eller medvirkningen.

Når betalingen faktisk har skjedd, vil det ikke være rimelig dersom tjenesteyteren drøyer med å fremme hevingskravet. Tjenesteyterne må gi forbrukeren beskjed om at han hever så straks han har fått kunnskap om betalingen eller medvirkningen.


§ 43. Heving.

(1) Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren kan tjenesteyteren heve avtalen for den del av tjenesten som står igjen, dersom

(a) forsinkelsen er av vesentlig betydning,

(b) forbrukeren ikke betaler eller medvirker innen en rimelig tilleggsfrist som tjenesteyteren har fastsatt for oppfyllelse, eller

(c) det allerede på forhånd er klart at forsinkelsen vil bli av vesentlig betydning eller vare ut over tilleggsfristen.

2) Når tjenesten er betalt, kan tjenesteyteren ikke heve avtalen med mindre det blir meldt fra til forbrukeren om det før eller straks tjenesteyteren fikk vite om betalingen eller medvirkningen.

Rull til toppen