Bustadoppføringslova § 53 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 53 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 53 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 53 regulerer avbestillingsadgangen der kjøpet også omfatter rett til grunn eller tomt. Dette omfatter erverv av bolig i eierseksjonssameier, borettslag og kjøp av enebolig sammen med erverv av tomt.


Utmåling av erstatningen

Ved avbestilling hvor kjøpet også omfatter rett til grunn, skal utmålingen av tapet tilsvare det økonomiske tapet som entreprenøren får ved avbestillingen. Dersom det for eksempel gjelder avbestilling av en nyoppført leilighet i et leilighetskompleks, vil tapet innebære salgsutgifter, annonsering, samt prisnedgang som følge av markedssvingninger mv.

På en annen side, dersom entreprenøren får en høyere pris på eiendommen fordi markedet har steget i tiden fra avtale ble inngått til avbestilling skjer, må denne prisøkningen trekkes fra før noe tap kan kreves dekket. Dette vil ofte medføre at det ikke foreligger noe tap dersom markedet er stigende.

Les også: Flybilder avslørte byggeløgn

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Byggeklausuler

Noen ganger blir tomter solgt med en såkalt byggeklausul. Det vil i så fall være en forutsetning om at byggearbeider skal utføres av et bestemt firma. Det følger av bestemmelsens andre ledd at dersom en slik klausul foreligger, vil en avbestilling av oppføringen av bygget også gi rett til å avbestille ervervet av tomten. Reglene om erstatning for tapet som entreprenøren blir påført i et slikt tilfelle gjelder på samme måte som i første ledd.


§ 53. Avbestilling som omfattar rett til grunn

§ 52 andre til fjerde ledd gjeld ikkje når avbestillinga omfattar rett til grunn (jf. § 1 første ledd bokstav b). I slike tilfelle kan entreprenøren krevje skadebot for økonomisk tap så langt forbrukaren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av avbestillinga. Ved utmålinga gjeld føresegnene i § 36 tilsvarande.

Dersom heile ytinga etter avtalen med entreprenøren vert avbestilt, kan forbrukaren òg avbestille ytinga etter avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren dersom

a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, og

b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

Retten til avbestilling gjeld utan omsyn til om avtalen om grunnen er oppfylt, men entreprenøren kan setje som vilkår for avbestilling at ytingane etter avtalen om rett til grunnen blir førte attende. Skadebot kan krevjast etter føresegnene i første ledd

Rull til toppen