Bustadoppføringslova § 23 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 23 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 23 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 23 handler om lemping av ansvar i forbindelse med dagmulkt og erstatning. Tilsvarende bestemmelser finnes i kjøpsloven § 70 andre ledd og håndverkertjenesteloven § 30 tredje ledd.


Det følger av bestemmelsen at dagmulkt og erstatning kan lempes hvis det vil virke urimelig overfor entreprenøren ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen på tapet og forholdene for øvrig.

Endringer i avhendingsloven

Dette er en relativt snever unntaksregel. Det skal særlig mye til før et ansvar for en næringsdrivende skal bli lempet. Her kan det imidlertid være aktuelt å ta hensyn til om det er en stor eller liten virksomhet det er tale om.

I LB-2008-61987 fikk entreprenøren ikke medhold i et krav om lemping, til tross for at det var avtalt 2 promille per dag samt en maksimal dagmulkt på 15 prosent. I Rt. 2007 s. 862 hadde forbrukeren og entreprenøren inngått en forliksavtale hvor entreprenøren blant annet forpliktet seg til å utbedre mangler ved en peis til en fastsatt pris med dagmulkt. Dagmulktssatsen ble satt til kr 1000 per dag, uten noen øvre grense. Dagmulktkravet for rettingsarbeidet ble til slutt på kr 330 000, hvilket var mer enn det dobbelte av den opprinnelige kontraktssummen. Kravet ble lempet  til kr 165 000, under dissens.


§ 23. Lemping av ansvar

Dagmulkt eller skadebot kan setjast ned dersom det vil verke urimeleg for entreprenøren ut frå omfanget av arbeidet, storleiken av tapet og tilhøva elles.

Rull til toppen