Bustadoppføringslova § 55 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 55 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 55 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 55 gir en oversikt over entreprenørens krav ved forsinkelse fra forbrukerens side.


Hvis forbrukeren ikke medvirker eller betaler i henhold til tidsfristene i avtalen, kan entreprenøren stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag, heve avtalen og kreve erstatning, eller kreve rente og erstatning for rentetap. Bestemmelsen henviser videre til bestemmelsene i §§ 46, 47, 50 og 51 for de nærmere vilkårene for de ulike misligholdsbeføyelsene.

Endringer i avhendingsloven

Andre ledd presiserer prinsippet om «ytelse mot ytelse» for avtaler som omfatter rett til grunn eller tomt, det vil si avtaler som nevnt i § 1 første ledd bokstav b. I slike tilfeller vil ikke forbrukeren ha noe krav på overtagelse eller hjemmelsoverføring før han har betalt eller medvirket i henhold til avtalen. Hvis det er avtalt at forbrukeren skal kunne ta over boligen før vederlaget har blitt betalt, vil dette være gjeldende.

Dersom arbeidet skjer på tomten til forbrukeren, vil det ikke skje noen hjemmelsoverføring. Entreprenøren kan i så fall ikke hindre at forbrukeren overtar et arbeid som er ferdig utført. I slike tilfeller kan man ikke stille opp et absolutt krav om «ytelse mot ytelse» etter at arbeidet er ferdig. Entreprenøren kan imidlertid håndheve sitt krav på betaling før arbeidet er ferdig ved å stanse arbeidet etter § 56.


§ 55. Entreprenørens krav ved forseinking

Dersom betaling eller medverknad frå forbrukarens side ikkje blir ytt til dei tider entreprenøren kan krevje etter §§ 46, 47, 50 og 51, kan entreprenøren

a. stanse arbeidet og krevje tilleggsvederlag etter § 56, jf. § 43,

b. heve avtalen og krevje skadebot etter §§ 57 og 58,

c. krevje rente og skadebot for rentetap etter § 59

Omfattar avtalen rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), har forbrukaren ikkje krav på overtaking eller heimelsoverføring før betaling og medverknad er ytt i samsvar med avtalen, sjå likevel § 49 om høve til deponering av omtvista beløp.

Rull til toppen