Bustadoppføringslova § 9 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 9 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 9 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 9 regulerer når forbrukeren kan kreve endringer eller tilleggsarbeid i forhold til den avtalte ytelsen. Grensene følger dels av første ledd og dels av andre ledd. I tillegg kan det avtales en øvre grense etter tredje ledd.


Første ledd

Etter bustadoppføringsloven § 9 kan forbrukeren kreve endringer i arbeidet og pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeid som står i sammenheng med den ytelsen som er avtalt. Med endringer menes noe annet eller noe mindre enn det som er avtalt, mens det med tilleggsarbeid  menes noe mer. Dersom forbrukeren krever en reduksjon av arbeidet for å overlate det til en annen entreprenør, kan det antagelig lettere enn ellers regnes som en avbestilling. I så fall vil entreprenøren kunne kreve dekt sin fortjeneste på den aktuelle delen. Grensene for når forbrukeren kan kreve endringer og tilleggsarbeid følger dels av første ledd og dels av andre ledd. I tillegg kan det avtales en øvre grense etter tredje ledd.

Endringer i avhendingsloven

Endringen eller tilleggsarbeidet kan for det første ikke skille seg vesentlig fra den avtalte ytelsen i omfang. Ved vurderingen av ytelsens omfang må både det relative og totale omfanget. Dersom det ikke er avtalt en øvre grense etter tredje ledd, kan det tenkes tilfeller der tilleggsarbeidet er mer omfattende enn det avtalte oppdraget.

For det andre kan endringen eller tilleggsarbeidet ikke skille seg vesentlig fra det avtalte når det gjelder ytelsens karakter. Vilkåret vil typisk være oppfylt der endringen eller tilleggsarbeidet gjelder arbeid innenfor andre fag eller har preg av å være et nytt oppdrag.

Andre ledd

Andre ledd gjør unntak fra første ledd. Det heter her at forbrukeren likevel ikke kan kreve endringer eller tilleggsarbeid dersom det vil føre ulemper for entreprenøren som ikke står i forhold til forbrukerens interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Eksempler på slike ulemper kan være forhold rundt forbrukerens betalingsevne, organiseringen av virksomheten og forsinkelse av andre oppdrag.

Tredje ledd

Etter tredje ledd kan det avtales på forhånd at forbrukeren ikke kan kreve endringer eller tilleggsarbeid som vil endre vederlaget med 15 % eller mer. En øvre grense må altså avtales særskilt. Den kan være 15 % eller høyere, men ikke lavere, jf. § 3. Endringer innenfor den avtalte grensen kan entreprenøren normalt ikke motsette seg ved å vise til andre ledd, se Ot.prp.nr. 21 (1996-1997) s. 50.

Det er endringen netto, altså fradrag og tillegg slått sammen, som er avgjørende, jf. Lilleholt (2018) note 41 på rettsdata. Dersom arbeidet utføres på rekning, må man derimot sammenligne med sannsynlig totalt vederlag med og uten endringer eller tilleggsarbeidet. Bestemmelser om vederlaget ved endringer eller tilleggsarbeid følger av lovens § 42, se også § 9 femte ledd.

Fjerde ledd

Entreprenøren kan etter fjerde ledd kreve at bestillinger av endringer eller tilleggsarbeid gjøres skriftlig. Dersom han derimot ikke krever det, må han godta at bestillingen er muntlig. Regelen gjelder imidlertid kun dersom han sier ifra innen rimelig tid.

Femte ledd

Femte ledd opplyser om at regler om vederlaget ved endringer og tilleggsarbeid står i lovens § 42.


§ 9. Endringer og tilleggsarbeid

Forbrukaren kan krevje endringar i arbeidet og påleggje entreprenøren å utføre tilleggsarbeid som står i samanheng med den ytinga som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skil seg vesentleg frå denne ytinga.

Forbrukaren kan likevel ikkje krevje endringar eller tilleggsarbeid dersom dette ville føre til ulemper for entreprenøren som ikkje står i høve til forbrukarens interesse i å krevje endringa eller tilleggsarbeidet.

Det kan avtalast på førehand at forbrukaren ikkje kan krevje endringar eller tilleggsarbeid som vil endre vederlaget med 15 prosent eller meir.

Entreprenøren kan krevje at tinging på endringar eller tilleggsarbeid blir gjord skriftleg.

Føresegnar om vederlaget i samband med endringar eller tilleggsarbeid står i § 42.

Rull til toppen