Bustadoppføringslova § 64 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 64 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 64 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 64 inneholder bestemmelser om behandling av tvister som gjelder avtaler som omfattes av loven.


Første ledd presiserer at bestemmelsen gjelder både konsulentavtaler og avtaler med forbruker om oppføring av eiendom. Bestemmelsens virkeområde følger dermed de alminnelige bestemmelsene om virkeområdet for loven i § 1, jf. § 2, samt virkeområdet for regulering av konsulentavtaler i § 61. Særbestemmelsene om tvisteløsning gjelder også selv om det omtvistede spørsmålet ikke er lovregulert. Dette kan for eksempel være tvist om tap i næring, eller tvist med en konsulent om andre spørsmål enn erstatning.

Endringer i avhendingsloven

Bestemmelsen i andre ledd ble endret ved lov 17. juni 2016 nr. 20 om klageorganer i forbrukersaker (klageorganlova) med virkning fra 1. juli 2016. Myndigheten til å godkjenne vedtekter for tvistenemnder er delegert til Barne- og familiedepartementet.

Avbrudd av foreldelsesfrist ved klage til nemnd er regulert i foreldelsesloven § 16.


§ 64. Tvisteløysing

Denne føresegna gjeld avtalar med forbrukar om oppføring av eigarbustad, jf. § 1, og konsulentavtalar med forbrukar, jf. § 61.

Dersom det på grunnlag av avtale mellom entreprenørane eller konsulentane sine organisasjonar og Forbrukarrådet er skipa ei nemnd for tvistar om avtalar som går inn under lova her, og som er godkjend etter lov om klageorganer for forbrukersaker, kan kvar av partane leggje fram for nemnda ein tvist der nemnda er kompetent. Så lenge tvisten er til førehaving i nemnda, kan ikkje entreprenøren reise søksmål om same tvisteemnet.

Rull til toppen