Bustadoppføringslova § 13 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 13 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 13 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 13 gjelder særskilte krav til entreprenørens ytelse ved visse avtaler.


Første ledd

Bustadoppføringslova § 13 oppstiller visse særskilte krav til entreprenørens ytelse ved visse avtaler. Etter første ledd gjelder kravene i første rekke for avtaler om rett til fast eiendom med ny bolig (§ 1 første ledd bokstav b), det vil si avtaler med utbygger som også omfatter rett til grunn og avtaler om typehus. Også fritidsboliger er omfattet, jf. § 1 tredje ledd første punktum. Kravene gjelder også for andre avtaler, der entreprenøren står for hoveddelen av både planlegging og oppføring av boligen. Dersom det er tvil om bestemmelsen kommer til anvendelse, bør det legges vekt på om oppgavefordelingen tilsier at særreglenes hensyn gjør seg gjeldende, jf. NOU 1992:9 side 66.

Endringer i avhendingsloven

Andre ledd

Etter andre ledd skal eiendomsdeler eller faste innretninger som trengs for å ta boligen i vanlig bruk, men som ikke hører med til entreprenørens ytelse, nevnes særskilt i avtaledokumentet eller i et vedlegg. Eksempler på slike deler og innretninger er trapper, dører, pipe, varmtvannstank, badekar og vifter. Ordlyden «nevnes særskilt» tilsier at det ikke er nok at delene og innretningene ikke er med i tegninger eller beskrivelser. Et eksempel fra rettspraksis er LH-2002-00081.

Dersom avtaledokumentet eller vedlegg ikke særskilt nevner delene eller innretningene, skal de som hovedregel derimot regnes for å høre med. Det er i slike tilfeller en mangel dersom forbrukeren ikke får delene eller innretningene. Unntak gjelder for deler og innretninger som forbrukeren måtte skjønne ikke hører med. Med «måtte skjønne» menes at forbrukeren ikke har noen undersøkelsesplikt.

Tredje ledd

Entreprenøren skal sørge for tilkomst til byggeplassen, for opplagsplass, byggestrøm, oppvarming og snørydding i byggetiden, fjerning av rester og avfall og for lignende tiltak som trengs for å fullføre arbeidet. Dette gjelder likevel ikke dersom annet er avtalt. Dersom enkelte av oppgavene er overlatt til forbrukeren etter avtale kan entreprenøren måtte undersøke om forbrukeren har gjort det som trengs. Rester av materialer ol. vil som regel regnes for å tilhøre entreprenøren med mindre de er anskaffet av forbrukeren selv. Annet kan likevel avtales eller følge av omstendighetene.

Fjerde ledd

Fjerde ledd gir entreprenøren plikt til å forsikre arbeid på forbrukerens eiendom fram til overtakelsen. Dette gjelder uavhengig av risiko for uhell ingen kan lastes for (se § 45) og eiendomsrett (§ 58 tredje ledd). Begrensningen til forbrukerens eiendom gjør at regelen ikke gjelder der arbeidet blir utført på grunn som er disponeres av entreprenøren eller tredjeperson. Regelen kan videre fravikes ved avtale. Det kan avtales at forbrukeren skal stå for forsikringen, eller at arbeidet ikke skal forsikres. Forsikringsplikten skal omfatte materialer som er tilført eiendommen. Dette gjelder også materialer som ikke er brukt enda og uten hensyn til hvem som har skaffet de.

Forbrukeren har som medforsikra rettigheter i henhold til forsiktringsavtaleloven § 7-1 andre ledd, og disse kan ved boligoppføring ikke fravikes for forbruker. Det kan og bør avtales at forbrukeren generelt er medforsikra.


§ 13. Særskilte krav til entreprenørens yting ved visse avtalar

Dei krava til entreprenørens yting som følger av paragrafen her, gjeld for avtalar om rett til fast eigedom med ny eigarbustad (§ 1 første ledd bokstav b), og ellers når entreprenøren står for det hovudsakleg av både planlegging og oppførings av bustaden.

Dersom eigedomsdelar eller faste innretningar som trengst for å ta bustaden i vanleg bruk, ikke høyrer med til det entreprenøren skal yte, skal desse delane eller innretningene nemnast særskilt i avtaledokumentet eller i eit vedlegg. Er ikke det gjort, skal slike delar og innretningar reknast å høyre med til det entreprenøren skal yte, med unntak for delar og innretningar som forbrukaren måtte skjønt ikke høyrde med.

Er ikke anna avtalt, skal entreprenøren syte for tilkomst til byggeplassen, for opplagsplass, byggjestraum, oppvarming og snørydding i byggjetida, fjerning av restar og avfall og for liknande tiltak som trengst for fullføringa av arbeidet.

Er ikke anna avtalt, skal entreprenøren halde arbeid på forbrukerens eigedom trygda fram til overtaking. Trygdeavtalen skal òg omfatte materialer som tilførte eigedomen. Forbrukarens rettar som medtrygda etter lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 7-1 andre ledd kan ikke fråvikast i trygdeavtalen. Til det er dokumentert at det ligg føre trygd i samsvar med føresegnene her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag.

Rull til toppen