Bustadoppføringslova § 10 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 10 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 10 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 10 regulerer når entreprenørens ytelse skal utføres. Mens første ledd regulerer tilfeller der det er avtalt frister om overtakelse, fullføring og hjemmelsføring, gjelder andre ledd fremdriften av arbeidet.  Tredje ledd kommer kun til anvendelse der det ikke er avtalt frister som nevnt i første ledd.


Første ledd

Første ledd fremhever de frister som er mest aktuelle å inngå avtale om. Entreprenøren skal overholde frister som er avtalt for overtakelse, for fullføring av arbeidet eller deler av det og for hjemmelsoverføring. Mens forsinkelse kan oppstå i forhold til alle de nevnte fristene, kan dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18 kun kreves der fristen for overtagelsen er overtrådt.

Endringer i avhendingsloven

Praksis viser at avtaler mellom forbruker og entreprenøren om tiden for utføring ofte er vage og gir et vesentlig spillerom for entreprenøren. Dersom avtalen er for vag til at den kan regnes som en avtale om frist, kan § 10 tredje ledd komme til anvendelse. Det er i praksis ikke ansett tilstrekkelig å angi et halvår eller et kvartal, jf. henholdsvis Rt. 2011 s. 670 og Rt. 2011 s. 679. Når en bolig «antas» å være ferdig er heller ikke en frist etter første ledd, jf. LB-2010-087884. Hvorvidt en fremdriftsplan er tilstrekkelig for fastsettelse av frist for overtakelse kan imidlertid variere, se LB-2014-511 der den ikke var tilstrekkelig, og motsatt i LB-2016-109891.

Andre ledd

Etter andre ledd skal entreprenøren i samråd med forbrukaren legge opp framdriften av arbeidet slik at det blir tatt rimelig hensyn til medvirkning fra forbrukeren og til andre oppgaver som skal utføres i tilknytning til arbeidet. Med «rimelig hensyn» menes at entreprenøren har plikt til å ta hensyn, men ikke fullt ut dersom dette fører til ulemper for han selv.

Dersom det er avtalt en fremdriftsplan må det avgjøres konkret om tidspunktene i planen er bindende frister eller kun er rettledende. Det gjelder ingen presumsjon for at de oppsatte tidene bare er rettledende. Er det derimot ikke avtalt en bindende fremdriftsplan fra start, kan forbrukeren heller ikke kreve det senere.

Tredje ledd

Tredje ledd kommer til anvendelse når det ikke er avtalt frister som nevnt i første ledd. Entreprenøren skal da begynne arbeidet snarest etter at forbrukeren har sagt fra om det. Dersom forbrukeren ikke sier fra, trenger entreprenøren i utgangspunktet heller ikke begynne arbeidet. Går det derimot fram at forbrukeren ikke har skjønt at han skal si fra, følger det av partenes lojalitetsplikt at entreprenøren må ta det opp, jf. § 7.

Når arbeidet er påbegynt, skal det deretter utføres med rimelig framdrift og uten unødvendig avbrudd. Dette innebærer for det første at entreprenøren må bruke de ressurser som er vanlig for den type oppdrag avtalen gjelder. For det andre kan entreprenøren ikke avbryte oppdraget for å prioritere andre oppdrag. Normale avbrudd må nok likevel godtas.


§ 10. Tida for utføring

Entreprenøren skal overhalde fristar som er avtalte for overtaking, for fullføring av arbeidet eller delar av det og for heimelsoverføring.

Entreprenøren skal i samråd med forbrukaren leggje opp framdrifta av arbeidet slik at det blir teke rimeleg omsyn til medverknad frå forbrukaren og til andre oppgåver som skal utførast i tilknytning til arbeidet.

Er det ikke avtalt fristar som nemnde i første ledd, skal entreprenøren ta til med arbeidet snarast råd etter at forbrukaren har sagt frå om det. Arbeidet skal deretter utførast med rimeleg fremdrift og utan unødig avbrot.

Rull til toppen