Bustadoppføringslova § 63 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 63 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 63 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 63 regulerer reklamasjonsfristen for forbrukerens krav på erstatning fra konsulenten på grunn av feil.


Det følger av bestemmelsens første ledd at forbrukeren mister retten til å kreve erstatning på grunn av feil dersom han ikke gir melding om kravet til konsulenten innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Hovedregelen er at forbrukeren må si ifra om feilen innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget den. Dette er den relative reklamasjonsfristen.

Endringer i avhendingsloven

Den absolutte reklamasjonsfristen er på fem år. Også denne fristen blir regnet fra overtagelsen av byggearbeidet, ikke fra når konsulenten blir ferdig med sitt oppdrag. Den absolutte fristen ble endret fra ti til fem år i Stortinget, på samme måte som den absolutte fristen for å reklamere overfor entreprenøren, se lovens § 30.

Om andre ledd, se kommentarene til § 19 første ledd og § 30 fjerde ledd.


§ 63. Reklamasjon

Forbrukaren mistar retten til å krevje skadebot på grunn av feil dersom det ikkje er gjeve melding til konsulenten om kravet innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga feilen. Kravet kan ikkje meldast seinare enn fem år etter overtakinga av den ytinga som oppdraget knyter seg til, om ikkje konsulenten har teke på seg å svare for feil i lengre tid.

Konsulenten kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen om tapet kjem av at konsulenten eller nokon konsulenten svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles.

Rull til toppen