Bustadoppføringslova § 45 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 45 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 45 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 45 regulerer hvem som bærer risikoen for skade på arbeid og materialer.


Det følger av første punktum at forbrukeren ikke skal betale for arbeid eller materialer som blir skadet eller går tapt før overtagelsen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis dette skyldes forhold på forbrukerens side.

Endringer i avhendingsloven

Entreprenøren må rette eller omgjøre arbeid som blir skadet eller ødelagt ved en tilfeldig hendelse før overtagelsen, og som ikke skyldes forhold på forbrukerens side, jf. regelen i § 28 om tidspunktet for mangelsvurderingen. Entreprenøren kan ikke kreve tilleggsvederlag for denne ekstrainnsatsen. Det kan likevel tenkes at entreprenøren vil kunne kreve vederlag for ekstraarbeid ut over det som skal til for å omgjøre arbeidet, for eksempel for riving, hvis vederlaget ellers skal fastsettes etter regning.

Feil fra konsulenter og sideentreprenører vil omfattes av bestemmelsen. Forbrukeren kan også måtte bære følgene av forhold ved eiendommen, slik som ras eller flom.

Andre punktum presiserer at entreprenøren også vil bære risikoen for materialer som forbrukeren har anskaffet, dersom disse blir overlatt til entreprenøren. Dette innebærer at hvis slike materialer blir skadet, vil entreprenøren måtte skaffe nye materialer eller utbedre skaden på egen regning. Hvis han ikke gjør dette, risikerer han at ytelsen får en mangel.


§ 45. Vågnaden for ytinga

Forbrukaren skal ikkje betale for arbeid eller materialar som blir skadde eller går tapt ved ei hending før overtakinga som ikkje kjem av forhold på forbrukarens side. Entreprenøren har òg vågnaden for materialar som forbrukaren har skaffa, dersom dei er overlatne til entreprenøren.

Rull til toppen