Bustadoppføringslova § 40 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 40 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 40 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 40 slår fast at bestemmelsene om mangler gjelder tilsvarende for offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger, heftelser eller krav som hviler på eiendommen.


En tilsvarende bestemmelse finnes i avhendingsloven § 4-18. Det er en forutsetning at eiendommen er en del av entreprenørens ytelse. Bestemmelsen gjelder derfor bare for avtaler som omfatter grunnen, jf. § 1 første ledd bokstav b.

Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger er lover og vedtak som begrenser retten til å bruke eiendommen eller til å disponere over den rettslig. De mest aktuelle vedtakene vil være de som gjelder den enkelte eiendommen, for eksempel vedtak om byggelinje eller fredning.

Med offentligrettslige heftelser menes ytelsesplikter som for eksempel eiendomsskatt og andre offentlige avgifter. Slike heftelser vil kun unntaksvis bli regnet som mangel.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

§ 40. Offentlegrettslege rådvaldsband

For avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), gjeld føresegnene om manglar tilsvarande i høve til offentlegrettslege rådvaldsband eller offentlegrettslege tyngsler på eigedomen.

Rull til toppen