Avhendingsloven § 4-18 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 4-18 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-18 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-18 regulerer den rettslige stillingen når det hefter offentligrettslige rådighetsbegrensninger eller offentligrettslige byrder på eiendommen.


Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. lovens § 1-2 annet ledd.

Offentlige rådighetsbegrensninger og byrder

Med offentligrettslige rådighetsbegrensninger menes i første rekke lover og vedtak som medfører begrensninger i kjøperens rett til å bruke eiendommen, jf. Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 115.

Det skilles gjerne mellom generelle og spesielle rådighetsbegrensninger. Lover og forskrifter gjelder på generelt nivå, mens forvaltningens enkeltvedtak utgjør spesielle begrensninger. 

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Med offentligrettslige byrder menes plikter til å betale penger til det offentlige, som er knyttet til det å eie en fast eiendom.

Mangel

Avhendingsloven § 4-18 fastslår at lovens regler om mangler skal gjelde tilsvarende når det hefter offentligrettslige rådighetsbegrensninger eller byrder på eiendommen.

Dersom eiendommen allerede ved avtaleinngåelsestidspunktet er i strid med generelle eller spesielle rådighetsbegrensninger, er det ikke reglene i § 4-18 som får anvendelse, men § 3-2 annet ledd. Lovens § 4-18 får anvendelse hvor rådighetsbegrensningen gjelder for kjøperens utnyttelsesmuligheter, uten at det foreligger noen aktuell motstrid.

Tidspunktet

Det er ikke bare rådighetsbegrensninger som var vedtatt og trådt i kraft på avtaleinngåelsestidspunktet som kan gjøres gjeldende. Forarbeidene påpeker at kjøper også kan gjøre gjeldende krav for vedtak som blir truffet senere, men før kjøperen har overtatt bruken av eiendommen, jf. Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 116.

Dette følger av henvisningen til at reglene om mangler skal gjelde tilsvarende. Dermed vil reglene om tidspunktet for risikoovergangen og mangelsvurderingen i henholdsvis § 2-4 annet ledd og § 3-1 annet ledd komme til anvendelse.

 


§ 4-18. Offentlegrettslege rådvaldsband

Hefter det offentlegrettslege rådvaldsband eller offentlegrettslege tyngsler på eigedomen, gjeld føresegnene om manglar tilsvarande.

Rull til toppen