Bustadoppføringslova § 4 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 4 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 4 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 4 regulerer forholdet til annen lovgivning.


Første ledd

Forholdet til kjøpsloven

Første ledd regulerer forholdet til kjøpsloven. Det kan tenkes at det oppstår spørsmål om grensen mellom entrepriseavtaler og kjøp av løsøreting. Bestemmelsen presiserer at bustadoppføringslova kun gjelder dersom ikke annet følger av kjøpsloven. Tilsvarende prinsipp er lagt til grunn i håndverkertjenesteloven.

Endringer i avhendingsloven

Forholdet til forbrukerkjøpsloven

Bestemmelsen ble ikke endret i forbindelse med vedtagelsen av forbrukerkjøpsloven. Grensen må likevel være den samme, det vil si at avtalen ikke vil omfattes av bustadoppføringslova dersom den faller inn under forbrukerkjøpslovens virkeområde.

Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke for avtale om oppføring av bygg eller annet anlegg på fast eiendom, jf. forbrukerkjøpsloven § 2 andre ledd bokstav b. Loven gjelder heller ikke for avtaler hvor utføring av arbeid og annen tjeneste utgjør «den overveiende del» av partens forpliktelser, jf. forbrukerkjøpsloven § 2 andre ledd bokstav d.

Andre ledd

Forholdet til avhendingsloven

Avhendingsloven gjelder ikke dersom avtalen er omfattet av § 1 første ledd bokstav b. Det fremgår av merknadene til § 1 første ledd bokstav b at avtaler om overføring av rett til fast eiendom i utgangspunktet reguleres av avhendingsloven og tomtefesteloven. Det er disse lovene som gjelder for overføring av rett til grunn, uansett om forbrukerens formål er å bruke tomten til oppføring av bolig. Andre ledd presiserer denne hovedregelen, men minner samtidig om at hovedregelen ikke gjelder for de tilfellene som omfattes av § 1 første ledd bokstav b. Etter § 1 første ledd bokstav b  vil hele avtalen, inkludert overføring av rett til fast eiendom, reguleres av bustadoppføringslova.

§ 1 første ledd bokstav b gjelder bare for tilfeller hvor entreprenøren har påtatt seg å levere en ferdig bolig. Dette innebærer at en avtale om rett til grunn kan inneholde bestemmelser om arbeid som er ledd i oppføringen av boligen, uten at avtalen faller inn under § 1 første ledd bokstav b. En avtale om avhending av en byggetomt kan for eksempel også inneholde en bestemmelse om at selgeren skal utføre grunnarbeid. Dette vil være en sammensatt avtale. Avhendingsloven og bustadoppføringslova vil gjelde for ulike deler av avtalen, se § 1 første ledd bokstav a. Dette gjelder imidlertid ikke dersom arbeidet bare utgjør et uvesentlig tillegg til avhendingsavtalen. I slike tilfeller vil arbeidet regnes for å være et ledd i avhendingsavtalen, se avhl. § 1-1.

Forholdet til tomtefesteloven

Dersom entreprenøren er bortfester i tilfeller som er omfattet av § 1 første ledd bokstav b, gjelder både bustadoppføringslova og tomtefesteloven.

En avtale med noen andre enn entreprenøren om bortfeste eller salg av grunn eller festerett reguleres av avhendingsloven eller tomtefesteloven fullt ut. Bustadoppføringslova har likevel noen bestemmelser om avtaler med tredjeperson.

Det følger av tomtefesteloven § 5a at det ikke kan «skipass feste på utbygde eigartomter når bygningane på tomta i hovudsak skal nyttast til bustad». En utbygger som ønsker å feste bort en tomt til en forbruker, må skille ut eiendomsretten til grunnen og inngå festeavtale. Dette må skje før byggingen starter, eller i alle fall før tomtene er «utbygde».


§ 4. Tilhøvet til anna lovgjeving

Føresegnene i lova her gjeld berre så langt ikkje anna følgjer av lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp.

For avtale om rett til fast eigedom som ikkje er omfatta av § 1 første ledd bokstav b, gjeld lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom​ eller lov av 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste om ikkje anna går fram av lova her.

Rull til toppen