Håndverkertjenesteloven

Håndverkertjenesteloven med lovkommentarer

Håndverkertjenesteloven med lovkommentarer

Kapittel I. Virkeområde m.m.

Håndverkertjenestelovens første kapittel består av lovens grunnleggende bestemmelser. Her kan vi finne svar på spørsmål som når loven gjelder, når det er adgang til å fravike loven ved avtale og hvor skillet går mot kjøpslovene.

Håndverkertjenesteloven § 1 – Når gjelder håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven § 2 – Gjelder loven ved kjøp?

Håndverkertjenesteloven § 3 – Kan loven fravikes?

Håndverkertjenesteloven § 4 – Hvem bærer risikoen for meldinger?

Kapittel II. Oppdraget.

Håndverkertjenestelovens andre kapittel omhandler de nærmere reglene for selve oppdraget. Her bestemmes blant annet tjenesteyterens plikter når det gjelder utføring, fraråding og tilleggsarbeid. Man kan også finne svar på spørsmål knyttet til offentlige sikkerhetskrav og lovens tidsfrister.

Håndverkertjenesteloven § 5 – Hvilke plikter har tjenesteyteren når det gjelder utføring?

Håndverkertjenesteloven § 6 – Tjenesten må utføres i tråd med offentlige sikkerhetskrav.

Håndverkertjenesteloven § 7 – Når plikter tjenesteyter å fraråde tjenesten?

Håndverkertjenesteloven § 8 Hva skjer dersom tjenesteyter unnlater å fraråde?

Håndverkertjenesteloven § 9 – Hvilke regler gjelder for tilleggsarbeid?

Håndverkertjenesteloven § 10 – Om lovens tidsfrister

Kapittel III. Forsinkelse av tjenesten.

Håndverkertjenestelovens tredje kapittel regulerer rettighetene til forbrukeren der håndverkertjenesten er forsinket. Kravene forbrukeren i så tilfelle kan fremsette er tilbakeholdelse av penger, kreve tjenesten utført, heve avtalen eller kreve erstatning.

Håndverkertjenesteloven § 11 – Hva kan forbruker kreve ved forsinkelse?

Håndverkertjenesteloven § 12 – Når kan forbrukeren reklamere?

Håndverkertjenesteloven § 13 – Har forbrukeren rett til å holde pengene tilbake?

Håndverkertjenesteloven § 14 – Kan forbrukeren kreve å få tjenesten utført?

Håndverkertjenesteloven § 15 – Når har forbrukeren rett til å heve avtalen?

Håndverkertjenesteloven § 16 – Hvilke konsekvenser vil heving av avtalen få?

Kapittel IV. Mangler ved tjenesten.

Håndverkertjenestelovens kapittel fire omhandler vilkårene for at det kan konstateres mangel ved tjenesten. Videre oppstiller kapittelet de ulike rettighetene forbrukeren har krav på dersom det foreligger mangel ved tjenesten.

Håndverkertjenesteloven § 17 – Når foreligger det en mangel?

Håndverkertjenesteloven § 18 – Svarer tjenestens resultat til de gitte opplysningene?

Håndverkertjenesteloven § 19 – Har tjenesteyteren oppgitt manglende opplysninger?

Håndverkertjenesteloven § 20 – Hvilket tidspunkt skal mangelbedømmelsen vurderes ut fra?

Håndverkertjenesteloven § 21 – Hva er forbrukerens krav ved mangler?

Håndverkertjenesteloven § 22 – Når kan forbrukeren reklamere?

Håndverkertjenesteloven § 23 – Når har forbrukeren rett til å holde pengene tilbake?

Håndverkertjenesteloven § 24 – Når kan forbrukeren kreve retting av mangelen?

Håndverkertjenesteloven § 25 – Når kan forbrukeren kreve prisavslag?

Håndverkertjenesteloven § 26 – Når kan forbrukeren heve avtalen?

Håndverkertjenesteloven § 27 – Når kan forbrukeren rette kravet sitt mot tidligere leverandør?

Kapittel V. Tjenesteyterens erstatningsansvar.

Håndverkertjenestelovens kapittel fem regulerer tjenesteyterens erstatningsansvar. Bestemmelsene i kapittelet kommer i utgangspunktet til anvendelse der det foreligger forsinkelse eller mangel fra tjenesteyterens side. Likevel er det også andre forhold som kan utløse et tilsvarende erstatningsansvar.

Håndverkertjenesteloven § 28 – Kan forbrukeren kreve erstatning for forsinkelse eller mangel?

Håndverkertjenesteloven § 29 – Hvilke andre forhold kan forbrukeren kreve erstatning for?

Håndverkertjenesteloven § 30 – Hvor stor skal erstatningen være?

Håndverkertjenesteloven § 31 – Når kan det fastsettes en normalerstatning?

Kapittel VI. Forbrukerens ytelse (betaling, medvirkning).

Håndverkertjenestelovens kapittel seks regulerer forbrukerens plikter i avtaleforholdet mellom håndverker og forbruker. Bestemmelsene i kapittelet tar for seg de nærmere reglene om blant annet prisen for arbeidet, hva forbrukeren skal betale for og når forbrukeren skal betale.

Håndverkertjenesteloven § 32 – Hvordan skal man regne ut prisen for arbeidet?

Håndverkertjenesteloven § 33 – Når kan tjenesteyteren kreve pristillegg?

Håndverkertjenesteloven § 34 – Skal forbrukeren betale for forundersøkelser?

Håndverkertjenesteloven § 35 – Hvem skal betale for uhell under arbeidet?

Håndverkertjenesteloven § 36 – Har forbrukeren krav på at tjenesteyteren skriver rekning?

Håndverkertjenesteloven § 37 – Når skal forbrukeren betale for tjenesten?

Håndverkertjenesteloven § 38 – I hvilken grad skal forbrukeren selv medvirke?

Kapittel VII. Forbrukerens avbestilling.

Håndverkertjenestenlovens kapittel syv regulerer forbrukerens rettigheter og ansvar dersom vedkommende velger å avbestille tjenesten.

Håndverkertjenesteloven § 39 – Hvilken rett har forbrukeren til å avbestille?

Håndverkertjenesteloven § 40 – Kan tjenesteyteren likevel kreve å utføre arbeidet?

Kapittel VIII. Forsinkelse på forbrukerens side.

Håndverkertjenesteloven kapittel åtte regulerer tilfellene der det foreligger forsinkelse fra forbrukerens side. Bestemmelsene omhandler tjenesteyterens rettigheter og krav, herunder retten til å stanse arbeidet, heve avtalen, kreve renter og så videre.

Håndverkertjenesteloven § 41 – Hvilke krav har tjenesteyteren ved forsinket betaling?

Håndverkertjenesteloven § 42 – Har tjenesteyteren rett til å stanse arbeidet?

Håndverkertjenesteloven § 43 – Når har tjenesteyteren rett til å heve avtalen?

Håndverkertjenesteloven § 44 – Hvordan blir oppgjøret dersom tjenesteyteren hever avtalen?

Håndverkertjenesteloven § 45 – Når kan tjenesteyteren kreve rente?

Håndverkertjenesteloven § 46 – Når kan tjenesteyteren påberope seg tilbakeholdsrett?

Håndverkertjenesteloven § 47 – Hvilke plikter og rettigheter har tjenesteyter ved tilbakeholdelse?

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen