Håndverkertjenesteloven § 38 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 38 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 38 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 38 gjelder forbrukerens medvirkningsplikt. 


Mønsteret for bestemmelsen er kjøpsloven § 50. Tjenesteyteren er vanligvis avhengig av at forbrukeren medvirker til at tjenesten skal kunne utføres. Dette kan skje ved at han stiller eiendommen til tjenesteyterens disposisjon,  eller overbringer den aktuelle gjenstanden som tjenesten skal utføres på.

Endringer i avhendingsloven

Bokstav a

Etter bokstav a skal forbrukeren yte slik medvirkning som det er rimelig å vente for at tjenesteyteren skal kunne utføre tjenesten.

Medvirkningsplikten kan være nærmere regulert i avtalen. Den kan også fremgå indirekte av avtalens innhold, eller av forholdene for øvrig. Pliktens omfang begrenses til det som er rimelig å forvente av forbrukeren. Hvor langt medvirkningsplikten strekker seg, beror på en konkret vurdering.

Det kan avtales mer omfattende medvirkningsplikter enn det som generelt er nødvendig for at tjenesteyteren skal kunne utføre tjenesten. Det kan for eksempel være avtalt at forbrukeren skal ta del i utføringen. Forbrukerens medvirkning vil i så fall være nødvendig for at tjenesteyteren skal utføre tjenesten i henhold til avtalen.

Dersom forbrukeren avbestiller tjenesten i medhold av § 39, vil medvirkningsplikten falle bort.

Bokstav b

Bokstav b nevner særskilt at forbrukeren skal overta ting som er hos tjenesteyteren ved å hente eller motta den. Dette vil være aktuelt ved for eksempel reparasjonsoppdrag.

Forbrukerens plikt til å overta tingen er også en form for medvirkning, men den går ikke ut på å muliggjøre tjenesteyterens utføring av tjenesten. Det følger av bestemmelsens forarbeider at begrepet «medvirkning» i kontsaktsbruddreglene i kapittel VIII derfor ikke omfatter forbrukerens plikt til å overta tingen. Det følger imidlertid direkte av § 47 at reglene om omsorgsplikt, dekning av omsorgskostnader og om salgsrett også skal gjelde når forbrukeren ikke overtar tingen til rett tid.

Det kan følge av avtalen eller av omstendighetene for øvrig at tjenesteyteren skal sende eller bringe gjenstanden til forbrukeren.


§ 38. Forbrukerens medvirkning m.m.

Forbrukeren skal

(a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente for at tjenesteyteren skal kunne utføre tjenesten

(b) overta ting som er hos tjenesteyteren ved å hente eller motta den.

Rull til toppen