Håndverkertjenesteloven § 41 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 41 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 41 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 41 inneholder en oversikt over tjenesteyterens beføyelser ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren. 


Bestemmelsen inneholder en oversikt over hvilke krav tjenesteyteren kan gjøre gjeldende dersom forbrukeren ikke betaler til rett tid eller medvirker til oppfyllelsen av avtalen. Tilsvarende bestemmelser finnes i kjøpsloven § 51 og forbrukerkjøpsloven § 43. Se også §§ 11 og 21, som er bygget opp på samme måte og har tilsvarende funksjon.

Endringer i avhendingsloven

Begrepet «medvirkning» i § 41 og de følgende bestemmelsene omfatter generelt ikke forbrukerens plikt til å overta tingen. Denne plikten muliggjør ikke tjenesteyterens utføring av tjenesten, se kommentarene til § 38 bokstav b. Det følger imidlertid av § 47 at reglene om omsorgsplikt og salgsrett også skal gjelde når forbrukeren ikke overtar tingen til rett tid.


§ 41. Tjenesteyterens krav ved forsinkelse.

Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren som ikke skyldes forhold på tjenesteyterens side, kan tjenesteyteren

(a) stanse arbeidet og kreve kostnadene og annet tap ved stansingen erstattet etter § 42,

(b) heve etter § 43 for den del av tjenesten som står igjen, og kreve oppgjør ved heving etter § 44,

(c) kreve rente og rentetaperstatning for tap på grunn av forsinket betaling etter § 45, og

(d) holde tilbake og eventuelt selge etter §§ 46 og 47 den tingen arbeidet gjelder, og kreve erstatning for kostnadene ved omsorgen.

Rull til toppen