Håndverkertjenesteloven § 39 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 39 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 39 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 39 slår fast utgangspunktet om forbrukerens generelle rett til å avbestille tjenesten innen den er sluttført.


Første ledd

Det følger av første ledd at forbrukeren har rett til å tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Dette gjelder de tilfeller hvor avtalen er inngått, men tjenesten ikke er påbegynt. Dersom arbeidet er påbegynt, kan forbrukeren kreve at tjenesteyteren så snart som mulig innstiller arbeidet helt eller delvis.

Endringer i avhendingsloven

Forbrukeren kan tilbakekalle oppdraget delvis. Et eksempel er dersom det er inngått avtale om maling av hus og garasje, og forbrukeren tilbakekaller garasjejobben. Tjenesteyteren kan ikke motsette seg at forbrukeren tilbakekaller en del av oppdraget, men opprettholder resten i henhold til avtalen.

Dersom tjenesten er påbegynt, og forbrukeren avbestiller, må tjenesteyteren stanse arbeidet så fort som mulig. Tjenesteyteren må kunne kreve dekket de kostnadene som han får med å avslutte arbeidet, jf. § 40 første ledd.

Løpende tjenester, dvs. tjenester som skal utføres etter hvert gjennom et visst tidsrom, omfattes av de generelle avbestillingsreglene. Dette gjelder også hvis det er avtalt en oppsigelsestid. Forbrukeren må betale vederlag for utført arbeid frem til avbestillingen, i henhold til § 40 første ledd. Oppsigelsestiden vil innebære en absolutt begrensning for erstatning for ytterligere tap som følge av avbestillingen. Tjenesteyteren vil ikke kunne kreve dekket tap utover oppsigelsestiden.

Andre ledd

Andre ledd innebærer en innskrenkning i forbrukerens avbestillingsrett. Tjenesteyteren kan likevel kunne utføre arbeidet så langt det er nødvendig for å sikre tilbakeholds- og salgsretten etter §§ 46 og 47 andre ledd. Dette gjelder dersom forbrukeren ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for tjenesteyterens krav etter § 40.

Arbeidet må ikke nødvendigvis være fullstendig ferdiggjort for at tilbakeholds- og salgsretten skal sikres. I prinsippet er det ikke nødvendig at arbeidet er påbegynt for at tjenesteyteren skal påberope seg andre ledd. Tjenesteyteren kan for eksempel ha et krav på lagerleie, eller for tap som følge av å ha frasagt seg andre oppdrag. Han kan også ha et ønske om å reparere tingen for å sikre verdien av tilbakeholds- og salgsretten.

Dersom forbrukeren stiller sikkerhet for sine forpliktelser, vil tjenesteyteren måtte stanse sitt arbeid.


§ 39. Avbestillingsadgangen.

(1) Forbrukeren kan tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Er arbeidet påbegynt, kan forbrukeren kreve at tjenesteyteren så snart som mulig innstiller arbeidet helt eller delvis.

(2) Tjenesteyteren kan likevel utføre arbeidet så langt det er nødvendig for å sikre tilbakeholds- og salgsretten etter §§ 46 og 47 (2), dersom forbrukeren ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for tjenesteyterens krav etter § 40.

Rull til toppen