Typiske konflikter ved håndverkertjenester - Eiendomsrett.no®
Typiske konflikter ved håndverkertjenester

Typiske konflikter ved håndverkertjenester

Hva er de vanligste problemene som kan oppstå i forbindelse med en håndverkertjeneste?

Det kan oppstå en rekke problemstillinger i forbindelse med bestilling av og utførelse av håndverkertjenester. For eksempel kan det være uenighet om prisen for arbeidet, fremdriften, hvilke materialer som skal benyttes, eller eventuelle sideplikter. Videre kan det tenkes at arbeidet ikke blir utført på en tilstrekkelig god måte, eller at resultatet avviker fra det som er avtalt.


Viktigheten av skriftlig avtale

Uansett hvilken tjeneste man ønsker å få utført, er det lurt å inngå skriftlig avtale ved bestilling av håndverkertjenester. Da sikrer du dine forbrukerrettigheter i tilfelle det skulle oppstå tvist om tjenesten. I avtalen bør det først og fremst presiseres hva tjenesten skal gå ut på; hva formålet med tjenesten er, og hvilket resultat som ønskes oppnådd. Videre er det greit å bli enige om fremgangsmåten og tidsrammen for tjenesten. Til slutt vil prisen være et viktig punkt i avtalen, herunder hvordan beløpet skal betales. Dette vil avhenge av om det er satt en fast pris for tjenesten, eller om tjenesteyteren skal få timebetalt etter regning. Hvilke punkter som er viktige vil avhenge av den konkrete tjenestetypen, men skriftlig avtale er uansett å anbefale ut fra bevishensyn.

Tjenesteyterens plikter ved utføring av tjenesten

Veiledningsplikten

Tjenesteyteren plikter å veilede deg som forbruker, slik at du skal få det resultatet du ønsker. Dette innebærer at han for eksempel må sørge for å utføre tjenesten i henhold til fagmessige krav, og bruke materialer av vanlig god kvalitet. Dersom du selv står for anskaffelsen av materialer, vil tjenesteyterens veiledningsplikt innebære at han må informere og advare deg dersom materialene ikke egner seg for det aktuelle arbeidet.

Les mer om tjenesteyterens veiledningsplikt her – hvtjl. § 5 med lovkommentar

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Frarådingsplikten

Tjenesteyteren plikter også å fraråde arbeidet før avtale er inngått eller arbeidet er påbegynt, dersom han ser at prisen for arbeidet vil stå i misforhold til tingens verdi i reparert tilstand, eller dersom tjenesten generelt ikke vil være til nytte for deg som forbruker.

Les mer om tjenesteyterens frarådingsplikt her – hvtjl. § 7 med lovkommentar

Dersom tjenesteyteren ikke overholder sin veilednings- eller frarådingsplikt, misligholder han sine forpliktelser overfor deg som forbruker.

Opplysningsplikten

Tjenesteyteren er ansvarlig for opplysninger som han gir om tjenesten. Dette omfatter opplysninger om tjenestens egenskaper, hensiktsmessighet og andre vesentlige forhold, samt opplysninger gitt i markedsføring av tjenesten.
Les mer om opplysninger om tjenesten her – hvtjl. § 18 med lovkommentar
Les mer om manglende opplysninger om vesentlige forhold her – hvtjl. § 19 med lovkommentar

Sikkerhetskrav

Tjenesteyteren er også ansvarlig for at tjenesten blir utført i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Dette kan være byggeforskrifter, brannsikkerhetsregler og liknende. Tjenesteyteren må også informere deg dersom et oppdrag strider mot sikkerhetskrav, enten det gjelder utføringen eller resultatet.
Les mer om sikkerhetskrav her – hvtjl. § 6 med lovkommentar

Dersom det er gitt manglende eller feil opplysninger om tjenesten, eller dersom tjenesten ikke er utført i tråd med gjeldende sikkerhetskrav, kan tjenesten anses for å være mangelfull. Du vil i så fall kunne gjøre gjeldende mangelskrav etter håndverkertjenesteloven.

Prisen for tjenesten

Det kan ofte oppstå uenighet om prisen for tjenesten, særlig dersom denne ikke er uttrykkelig regulert i avtalen. Det kan også bli spørsmål om tilleggskostnader, som pristillegg for tilleggsarbeid og eventuelle ekstra materialer, samt betaling for forundersøkelse. Håndverkertjenesteloven har flere bestemmelser som kommer til anvendelse når ikke annet følger av avtalen.

Dersom det ikke er avtalt noen pris for tjenesten, skal prisen regnes ut på vanlig måte, slik som for tilsvarende tjenester. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må du betale det som er rimelig for den aktuelle tjenesten.

Dersom tjenesteyteren har gitt deg et prisoverslag, må sluttprisen ikke overstige dette vesentlig.

Prisen må omfatte merverdiavgift, samt andre offentlige avgifter, med mindre annet er avtalt. Tjenesteyteren kan heller ikke kreve tilleggsgebyrer som bestillings-, ordre- eller faktureringsgebyr i tillegg til prisen for tjenesten.

Les mer om fastsettelsen av pris her – hvtjl. § 32 med lovkommentar
Les mer om pristillegg her – hvtjl. § 33 med lovkommentar
Les mer om regning og gebyrer her – hvtjl. § 36 med lovkommentar

Mangler ved tjenesten

Dersom tjenesten ikke gir det resultatet som du ønsker og skal ha etter avtalen, anses tjenesten for å være mangelfull. Dette vil være tilfelle dersom:

 • Tjenesten ikke er fagmessig utført, eller dårlig utført
 • Tjenesteyteren ikke har gitt tilstrekkelig veiledning
 • Materialene som er brukt er av dårlig kvalitet
 • Tjenesten ikke overholder sikkerhetskrav
 • Nødvendig tilleggsarbeid ikke er utført
 • Opplysninger som er gitt om tjenesten er mangelfulle eller feil

Ved mangelfull tjeneste kan du fremsette krav mot tjenesteyteren. Du kan holde tilbake betalingen, kreve retting, prisavslag eller heving. Du kan også kreve erstatning dersom du lider et økonomisk tap på grunn av den mangelfulle tjenesten.

Forsinkelse

Tjenesten vil anses for å være forsinket dersom den ikke blir utført innen rimelig tid eller til avtalt tid. Tilsvarende gjelder dersom utførelsen ikke følger fremdriftsplanen eller avtalte frister. Ved forsinket håndverkertjeneste kan du holde tilbake betalingen, kreve tjenesten utført eller heve avtalen. Du kan også kreve erstatning dersom du lider et økonomisk tap som følge av forsinkelsen.

Les mer om hva som innebærer forsinkelse her
Les mer om dine rettigheter ved forsinket håndverkertjeneste her

Reklamasjonsfrist

Forutsetningen for at du skal kunne gjøre gjeldende krav mot tjenesteyteren på grunn av en mangel, er at du har reklamert rettidig. Dette er en typisk innsigelse mot mangelskrav, og du må reklamere innenfor begge fristene for å ha kravet ditt i behold.
Les mer om reklamasjonsfristen for håndverkertjenester her – hvtjl. § 22 med lovkommentar

Tjenesteyteren kan tilby utbedring

Merk at tjenesteyteren kan tilby seg å rette mangelen, og på denne måten unngå et eventuelt krav om prisavslag eller heving. Dette forutsetter imidlertid at rettingen blir gjennomført innen rimelig tid, og at du som forbruker ikke har noen rimelig grunn til å motsette deg slik retting.
Les mer om retting her – hvtjl. § 24 med lovkommentar

Avbestilling av tjenesten

Du har rett til å avbestille tjenesten. Avbestillingen kan gjelde hele eller deler av oppdraget, og du trenger ikke å oppgi noen årsak til at du ønsker å avbestille. Tjenesteyteren må få betalt for den delen av arbeidet som har blitt utført. Han vil også normalt ha krav på erstatning for tap han får som følge av avbestillingen.

Dersom det er en sjanse for at tjenesten kan bli avbestilt, kan det være hensiktsmessig å fastsette et avbestillingsgebyr i avtalen.
Les mer om avbestilling her – hvtjl. §39 med lovkommentar

Dine plikter som forbruker

En håndverkertjenesteavtale kan bli misligholdt dersom du ikke medvirker til at tjenesten blir utført. Du kan i så fall risikere at tjenesteyteren stanser arbeidet, og krever forsinkelsesrenter og erstatning for tap.

Din viktigste plikt etter avtalen er å betale for tjenesten. Betalingen må være riktig i henhold til avtalen eller loven, og må skje til avtalt tid. Du kan også ha plikt til å være tilgjengelig under utførelsen, gi tilgang til og stille sted til disposisjon for tjenesteyteren, motta materialer og hjelpe til med oppbevaring eller lagring av materialene.

Dersom du ikke medvirker til at tjenesten blir utført, kan tjenesteyteren:

 • Stanse arbeidet, og kreve erstatning for kostnader og tap
 • Heve avtalen for gjenstående del av tjenesten, og kreve betaling for del delen som er utført
 • Kreve forsinkelsesrente dersom betalingen er forsinket
 • Holde tilbake gjenstanden som han arbeider med, dersom den er i hans besittelse
 • Selge gjenstanden som han har i sin besittelse, dersom det har gått 3 måneder og betaling fremdeles ikke har skjedd til tross for varsling
 • Kreve dekket kostnader han har med å oppbevare gjenstanden

Les mer om tjenesteyterens krav ved forsinkelse fra forbrukerens side her – hvtjl. § 41 med lovkommentar

Rull til toppen