Eiendomsadvokat i Oslo

Eiendomsadvokat i Oslo

Oslo er Norges hovedstad og mest folkerike by. Byen har en befolkning på om lag 694 000 mennesker. Masse mennesker betyr masse eiendomssaker. Derfor har vi laget en oversikt over hvilke saker som oftest oppstår, hvilke domstoler som er verneting for disse, og hvem som kan hjelpe til med å løse tvistene.

Advokat for boligkjøp i Oslo

Vanlige boligtvister knytter seg til for eksempel skadedyr, fukt eller arealavvik. Dersom man kjøper en bolig med feil eller mangel, kan man kreve et utvalg av rettigheter fra selgeren. Vilkåret er at man reklamerer i tide, og at det foreligger et kontraktsmessig avvik som selger bærer risiko for. Rettshjelpsdekning kan bli aktuelt i forbindelse med forsikring.

Advokat for håndverkertjenester i Oslo

Håndverkertjenester fører – i likhet med andre eiendomsrettslige felt – til juridiske tvister. Ofte handler dette om hva som skjer i de tilfellene det oppstår et kontraktsmessig avvik fra en av partene. Mer spesifikt kan dette knytte seg til skade på tingen/eiendommen eller mangelfull betaling. Dersom du er forsikret kan det i noen tilfeller inntre rettshjelpdekning. I et slikt tilfelle vil du slippe unna med å betale en egenandel.

Advokat for husleierett i Oslo

En viktig faktor for å lykkes med et leieforhold er avtalen. Av avtalen bør det fremgå klart og tydelig hvilke egenskaper husrommet har, og reglene rundt avslutning av leieforholdet bør være klare og rimelige. Vi har etter vår beste evne utarbeidet en standardavtale vi mener er balansert og rettferdig for begge parter. Les den ved å følge lenken under.

Advokat for naborett i Oslo

Nabosaker handler ofte om støy eller annen frustrasjon som bygger seg opp mellom naboer. Dersom vilkårene er tilstede, kan rettshjelpsdekning inntre via forsikring.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Oslo

Her snakker vi om saker som har en kompleks natur, og som i første omgang avgjøres i jordskifteretten. Eksproprianten plikter å dekke advokatutgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Oslo kommune

Det er de kommunale Plan og bygningsmyndighetene som godkjenner alle oppføringer av tilbygg o.l. Kontaktinfo og prosessuelle og materielle veiledninger bør ligge ute på kommunens hjemmeside.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for tvister knyttet til avhending av eiendom, husleie, håndverkertjenester og naborett er Oslo tingrett. Du kan finne kontaktinformasjon under.

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for saker som handler om ekspropriasjon, og servitutter o.l. er Akershus og Oslo jordskifterett. Kontaktinformasjonen kan du se under.

Akershus og Oslo jordskifterett
Postboks 93
2001 Lillestrøm

Eiendomsadvokater i Oslo

Hovedstaden har mange gode advokatkontor, og mange av dem jobber med eiendomsrett. Et eksempel er Osloadvokatene.

 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen