Ekspropriasjon - hvor mye erstatning får man? - Eiendomsrett.no®
Hvor mye får man i erstatning ved ekspropriasjon

Ekspropriasjon – hvor mye erstatning får man?

Erstatning ved ekspropriasjon – Avtalen er utgangspunkt

Utgangspunktet er at partene selv blir enige om en erstatningssum som følge av ekspropriasjonen. Dersom man ikke klarer å komme til en enighet på dette punkt, følger det av grunnlovens § 105 om erstatning ved ekspropriasjon følgende:

«Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han eller hun ha full erstatning av statskassen».

At en rett til erstatning er grunnlovsfestet, utgjør en ramme for den spesifikke lovgivningen som skal regulere forholdet. Særlovgivningen må holde seg innenfor de rammer som grl. § 105 oppstiller, men kan foreta presiseringer. Dette er gjort i ekspropriasjonserstatningslova (forkortet orvl.). Loven inneholder nærmere regler om beregningen av erstatning på grunnlag av ekspropriasjon. Etter lovens system skal prinsippet om «full erstatning» etter grl. § 105, ikke forstås helt bokstavelig.

Hva er full erstatning?

Full erstatning utgjør etter orvl. § 4, jf. §§ 5 og 6 den høyeste verdien av eiendommens salgsverdi og bruksverdi. § 7 regulerer mer konkret eiendom som brukes som bosted, fritidshus eller egen virksomhet. Bestemmelsen lyder:

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

«Ved oreigning av eigedom som eigaren nyttar til bustad, fritidshus eller eiga verksemd, skal vederlag for bygning eller anlegg med turvande tomt fastsetjast på grunnlag av utgiftene til attkjøp av annan eigedom til tilsvarande bruk, så framt attkjøp må reknast som naudsynt for at eigaren skal haldast skadelaus».

Essensen i bestemmelsen er at grunneier, dersom vilkårene er oppfylt, vil ha krav på gjenanskaffelsesverdien. Det vil si de kostnader man har ved å foreta et gjenkjøp til tilsvarende bruk. Hvis gjenanskaffelsesverdien utgjør det høyeste beløpet av de nevnte alternativer, og vilkårene i § 7 er oppfylt, skal gjenanskaffelsesverdien legges til grunn som erstatningsbeløpet grunneier har krav på, jf. orvl. § 4 annet ledd. Dette vil utgjøre «full erstatning» etter grl. § 105.

Man må likevel huske på at det skal foretas en skjønnsmessig fastsettelse ut fra det konkrete tilfellet. Sluttsummen vil derfor typisk fastsettes til et rundt beløp. Noen fasit for den endelige erstatningssummen foreligger derfor ikke. Det blir opp til rettens skjønn å vurdere hvordan erstatningen skal fastsettes, basert på omstendighetene i den konkrete saken.


Du kan lese mer om ekspropriasjon generelt her. 

Du kan lese mer om det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon her.

Du kan lese mer om begrunnelse for ekspropriasjonsadgangen her. 

Rull til toppen