Avhendingsloven § 5-1 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 5-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 5-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 5-1 gir en oversikt over hvilke krav selgeren kan gjøre gjeldende som følge av at kjøperen misligholder sin plikt til å betale kjøpesummen eller andre forpliktelser etter avtalen.


Bestemmelsen i § 5-1 er deklaratorisk i forbrukerkjøp, men kan ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første punktum. Bestemmelsen tilsvarer §§ 4-1 og 4-8 om når det foreligger forsinkelse eller mangler fra selgerens side.

Endringer i avhendingsloven

Første ledd inneholder en oversikt over selgerens beføyelser ved kontraktbrudd fra kjøperens side.

For det første vil det foreligge kontraktsbrudd fra kjøperens side dersom han ikke betaler kjøpesummen til riktig tid, eller hvis det er andre feil med betalingen. Hvorvidt det foreligger et betalingsmislighold må avgjøres på grunnlag av avtalen mellom partene om hvordan betaling skal skje. Denne må eventuelt suppleres med §§ 4-6 og 4-15 om kjøperens rett til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen.

For det andre vil det foreligge kontraktsbrudd fra kjøperens side hvis han misligholder andre plikter som han har etter avtalen. Dette kan for eksempel være å stille pant for restkjøpesum, oppfyllelse av føderåd, kårytelse m.m.

Selgeren kan gjøre gjeldende de beføyelsene som er nevnt i bestemmelsen dersom det foreligger kontraktsbrudd fra kjøperens side. Merk at § 5-1 ikke er selve hjemmelen for de aktuelle beføyelsene. De utelukker heller ikke hverandre, og kan supplere hverandre. Selgeren kan for eksempel heve avtalen etter § 5-3, og samtidig kreve erstatning etter § 5-4 og renter etter § 7-3.

Andre ledd slår fast virkningene av at kjøperen ikke overtar eiendommen i samsvar med avtalen. Bestemmelsen viser til de reglene som skal gjelde når slik overtakelse ikke skjer i henhold til loven og avtalen. Det er en forutsetning at dette ikke skyldes selgeren eller forhold som han har risikoen for. I så fall vil han kun ha mulighet til å heve etter § 5-3 andre, tredje og fjerde ledd, samt kreve erstatning etter § 5-4 andre ledd.

Selger kan ikke foreta seg noe annet enn de beføyelsene som er nevnt i andre ledd. Han kan for eksempel ikke kreve at kjøperen overtar eiendommen, og han har heller ingen tvangsmidler til dette. Kjøperen kan heller ikke dømmes til å overta eiendommen.


§ 5-1. Innleiande føresegn.

(1) Dersom kjøparen ikkje betaler eller oppfyller andre skyldnader etter avtala, utan at dette står på seljaren eller omstende seljaren har vågnaden for, kan seljaren

(a) krevje oppfylling etter § 5-2,

(b) heve etter § 5-3,

(c) krevje skadebot etter § 5-4,

(d) halde tilbake ytinga etter § 5-5,

(e) krevje renter etter § 7-3.

(2) Dersom kjøparen ikkje tek over eigedomen i samsvar med lova eller avtala, og utan at dette står på seljaren eller omstende denne har vågnaden for, gjeld føresegnene i §§ 5-3 andre, tredje og fjerde ledd og 5-4 andre ledd.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen