Avhendingsloven § 4-1 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 4-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-1 med lovkommentar

§ 4-1 gir en oversikt over kjøper sine mulige beføyelser mot selger ved forsinket oppfyllelse fra selgers side. Bestemmelsen tilsvarer § 4-8 om rettsvirkningene når det foreligger mangel, men beføyelsene som står til kjøpers disposisjon, er forskjellige avhengig av om det foreligger forsinkelse eller mangel.


Bestemmelsen er preseptorisk. Det innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd.

Første ledd

Første ledd oppstiller en oversikt over kjøpers beføyelser når det foreligger forsinkelse fra selgers side, og der forsinkelsen ikke skyldes kjøper eller forhold som han har risikoen for. Det vil foreligge en forsinkelse i de tilfeller der selger ikke til rett tid gir fra seg skjøte eller overlater bruken av eiendommen til kjøper, uten at dette skyldes kjøper eller forhold vedkommende har risikoen for. Med andre ord kan forsinkelsen gjelde den juridiske råderetten, den fysiske råderetten, eller begge deler. Forsinkelse vil omfatte tilfellene der oppfyllelse overhodet ikke finner sted, og tilfeller hvor avtalen blir «oppfylt» for sent.

Avhendingsloven §§ 4-1 til 4-7 gjelder ulike former for forsinkelse. Det vil ikke oppstilles noe krav om at forsinkelsen må være vesentlig. Bestemmelsen vil ikke i seg selv utgjøre noen selvstendig hjemmel for beføyelsenes som oppstilles. Med unntak fra forbeholdet om forsinkelse som skyldes kjøper eller omstendighetene kjøper har risikoen for, følger det av forarbeidene at første ledd er en bestemmelse uten selvstendig materielt innhold. De nevnte beføyelsene i første ledd er ikke uttømmende. Videre behøver de ikke nødvendigvis å utelukke hverandre, de kan supplere hverandre.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Kjøper kan ha risikoen for forsinkelsen til tross for at han ikke kan bebreides for at den har oppstått. Det uttales i juridisk teori at kjøpers risikosfære omfatter flere forhold enn hva som faller inn under vedkommende sin kontrollsfære. Et eksempel på forsinkelse som skyldes forhold på kjøpers side, kan være der selger holder tilbake skjøtet og den faktiske rådighet over som følge av at kjøper ikke har betalt, jf. §§ 2-3 og 5-5.

Andre ledd

Det følger av andre ledd at bestemmelsene om forsinkelse skal gjelde tilsvarende så langt de passer når selger ikke oppfyller sine andre plikter etter avtalen i tide. I et slikt tilfelle vil kjøper kunne kreve oppfyllelse eller erstatning, eventuelt holde kjøpesummen eller en del av den tilbake.

Bestemmelsen gjelder selgers sideplikter. Et eksempel på en sideplikt kan være å gjøre arbeid for å forbedre eiendommen eller reparere påpekte mangler. Det er uttalt i juridisk teori at sideplikter kan følge av loven selv, jf. eksempelvis § 2-1, som hjemler selgers plikt til å sørge for kart- og delingsforretning.

Generelt gjelder bestemmelsene om forsinkelse tilsvarende «så langt dei høver». I praksis vil det medføre at det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Videre må det tas med i vurderingen hva slags forpliktelse som er misligholdt, jf. § 4-2 første ledd, samt vurdere ulempe og kostnad for selger i forhold til kjøpers interesse i oppfyllelse. Det kan med andre ord tenkes at en bestemmelse etter en konkret vurdering ikke vil komme til anvendelse.


§ 4-1. Innleiande føresegn

(1) Gir ikkje seljaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid, uten at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for, kan kjøparen
(a) krevje oppfylling etter § 4-2,
(b) heve etter § 4-3
(c) krevje skadebot etter § 4-5,
(d) halde tilbake kjøpesummen etter § 4-6.

(2) Med unntak av § 4-3 andre ledd gjeld føresegnene om forseinking tilsvarande så langt dei høver der seljaren ikkje i tide oppfyller andre skyldnader etter avtala.

 

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen