Avhendingsloven § 4-8 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 4-8 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-8 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-8 tar for seg kjøpers mulige beføyelser mot selger dersom det foreligger mangelfull oppfyllelse fra selgers side.


Bestemmelsen er preseptorisk. Det innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Bestemmelsen tilsvarer videre § 4-1 om rettsvirkningene når det foreligger forsinkelse. Imidlertid er beføyelsene som står til kjøpers disposisjon forskjellig avhengig av hvorvidt det foreligger mangel eller forsinkelse.

Endringer i avhendingsloven

Første ledd

Første ledd oppstiller en oversikt over kjøpers beføyelser når det foreligger mangel ved eiendommen og dette ikke skyldes forhold på kjøpers side. Definisjonen av mangel følger av avhendingslovens kapittel 3. Det foreligger en mangel når det oppdages feil ved eiendommen som ikke samsvarer med hva avtalen tillater på det tidspunktet risikoen går over på kjøper, jf. § 3-1 andre ledd, jf. § 2-4 andre ledd. Det spiller ingen rolle for anvendelsen av bestemmelsene i §§ 4-10 til 4-15 hvilket av grunnlagene for mangel som vil være aktuelle.

Bestemmelsen vil ikke i seg selv utgjøre noen selvstendig hjemmel for de beføyelsene som oppstilles. Det fremgår av forarbeidene at oppregningen ikke er uttømmende, i likhet med oppregningen i § 4-1. Videre nevnes at oppregningen i første ledd ikke sier noe nærmere om i hvilken grad de ulike alternativene eventuelt utelukker hverandre. Flere av de nevnte beføyelsene kan supplere hverandre. Eksempelvis kan kjøper i ett og samme tilfelle gjøre gjeldende et erstatningskrav etter § 4-14 i tillegg til et krav om prisavslag etter § 4-12 eller heving etter § 4-13. Imidlertid må det anses klart at andre beføyelser utelukker hverandre. Kjøper kan ikke kreve både prisavslag og samtidig heve avtalen. Utgangspunktet er at det er kjøper som har risikoen for mangelen til tross for at vedkommende ikke kan bebreides for at den er oppstått. Risikosfæren til kjøperen omfatter flere forhold enn hav som faller inn under vedkommende sin kontrollsfære, etter § 4-5 første ledd.

Andre ledd

Det følger av andre ledd at lovens regler om mangler gjelder tilsvarende så langt de passer for andre feil ved selgers oppfyllelse. Det er uttalt i forarbeidene at bestemmelsen tilsvarer § 4-1 andre ledd fullt ut.


§ 4-8. Innleiande føresegn

(1) Ligg det føre mangel ved eigedomen, utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for, kan kjøparen
(a) krevje retting etter § 4-10
(b) krevje prisavslag etter § 4-12
(c) heve etter § 4-13
(d) krevje skadebot etter § 4-14
(e) halde tilbake kjøpesummen etter § 4-15.

(2) Føresegnene om manglar gjeld tilsvarande så langt dei høver for andre feil ved seljarens oppfylling.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen