Avhendingsloven § 2-1 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 2-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 2-1 med lovkommentar

Reguleringsområdet til § 2-1 tar for seg selgers ansvar i forbindelse med avtaleinngåelsen til å sørge for at det holdes kart- og delingsforretning, dersom det vil være nødvendig for gjennomføringen av salget.


Bestemmelsen er deklaratorisk, det vil si at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes dersom det vil være til ugunst for kjøper ved salg av ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. bestemmelsens andre punktum.

Videre er det klart at bestemmelsen bare får anvendelse der den solgte eiendom ikke allerede er registrert. Bestemmelsene som regulerer kart- og delingsforretning følger av delingsloven med forskrifter.

Det er selger som har ansvaret for at nødvendig delingsforretning blir holdt, i forholdet mellom partene. Bakgrunnen for det er at det kun er den som har grunnbokshjemmel som kan kreve deling. Det følger av forarbeidene at dersom selger ikke har grunnbokshjemmel, er det han som må sørge for at den som har grunnbokshjemmel foretar delingen.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Selger har ansvar for delingsforretning når avtalen er bindende, og det følger av lovens ordlyd at han ikke kan vente til det er inngått skriftlig avtale. Det er imidlertid uttalt i juridisk teori at det må godtas at selger venter til kontrakten er undertegnet. Reglene for når en avtale anses bindene følger av § 1-3.

Dersom selger ikke oppfyller plikten sin etter § 2-1, vil det kunne utgjøre grunnlag for mangelskrav fra kjøper i medhold av kapittel 4. Det fremgår av forarbeidene at kjøper i disse tilfellene vil kunne kreve tvangsfullbyrdelse, etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Det må foreligge delingstillatelse etter plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav h, jf. § 63, før det avholdes delingsforretning. Dersom delingstillatelse ikke er gitt, vil følgene det måtte ha løses etter alminnelige misligholdsregler. Eventuelt må de løses med bakgrunn i alminnelige avtalerettslige regler, slik som avtaleloven § 36 og prinsippene om bristende forutsetninger.

Det fremgår av § 2-6 første ledd andre punktum hvem som skal bære kostnadene ved kart- og delingsforretning.


§ 2-1. Oppmålingsforretning og matrikkelføring

Krev fullføring av salet at det blir halde oppmålingsforretning og sett fram krav om matrikkelføring, skal seljarensyte for dette så snart avtala er bindande

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen