Avhendingsloven § 2-6 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 2-6 med lovkommentar

Avhendingsloven § 2-6 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer fordelingen av kostnader mellom selger og kjøper.


Bestemmelsen er deklaratorisk, hvilket innebærer at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første punktum.

Første ledd

Det følger av § 2-6 første ledd at selger skal bære alle kostnadene tilknyttet eiendommens ferdigstillelse før salg. I praksis vil dette omfatte kostnader til meglere, sakkyndig vurdering og taksering av eiendommen, tilstandsrapport osv., jf. forarbeidene. Videre må selger bære kostnader som oppstår etter avtaleinngåelsen, dersom de gjelder klargjøring av eiendommen før selve gjennomføringen av salget. Dette kan eksempelvis inkludere kostnader til rydding og rengjøring, jf. § 2-2.

Etter andre punktum følger at selger må betale kostnadene til kart- og delingsforretningen, samt eventuell sakkyndig hjelp knyttet til dette. For at bestemmelsen skal hjemle andre plikter for selger enn de som uttrykkelig fremgår av paragrafen, må de følge av arbeidet med å gjøre eiendommen ferdig til salg.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Andre ledd

§ 2-6 andre ledd oppstiller en særregel om at kostnadene knyttet til megler skal dekkes av den parten som har gitt megler oppdraget. Bestemmelsen henger tett sammen med eiendomsmeglingsloven § 4-1, som er deklaratorisk. Det vil si at partene står fritt til å avtale seg vekk fra den. Eiendomsmeglingsloven § 4-1 regulerer imidlertid kun forholdet mellom eiendomsmegleren og deres oppdragsgiver. I forholdet mellom kjøper og selger kan det etter hjemmel i avhendingslovens deklaratoriske bestemmelse fastsettes en annen fordeling av kostnadene enn den som følger uttrykkelig av loven.

Tredje ledd

Det følger av tredje ledd at kjøper skal bære andre kostnader ved kjøpet enn de som behandles i første og andre ledd. Dette kan innbefatte kostnader til offentlige myndigheter i forbindelse md kjøpet, slik som eksempelvis dokumentavgift. Videre kan det utgjøre utgifter til private fellesutgifter i nabo- og sameieforhold.

§ 2-6. Salskostnader

(1) Seljaren ber alle kostnadene med å gjere eigedomen ferdig for sal. Det gjeld òg kostnadene til oppmålingsforretning og matrikkelføring, og sakkunnig hjelp til dette. Seljaren ber òg vederlag etter burettslagslova § 4-6

(2) Er det nytta meklar, skal kostnadene til denne berast av den av partane som har gitt meklaren oppdraget.

(3) Kjøparen ber andre kostnader ved kjøpet, slik som til dømes dokumentavgift, tinglysingsgebyr og kostnadene ved konsesjonsførehaving.

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen