Forsinkelse ved håndverkertjenester - alt du trenger å vite - Eiendomsrett.no®
Forsinkelse ved håndverkertjenester

Forsinkelse ved håndverkertjenester – alt du trenger å vite

Når er en håndverkertjeneste forsinket?

En håndverkertjeneste vil være forsinket hvis den ikke blir utført i henhold til fremdriftsplan, utført for sent eller ikke utført i det hele tatt. Dersom det er satt frister for fremdriften som ikke blir overholdt, vil dette regnes som forsinkelse. Tilsvarende gjelder dersom det er satt en dato for ferdigstillelse, og tjenesten ikke er klar på dette tidspunktet.

Dersom det blir oppdaget feil ved tjenesten når den er ferdig utført, vil dette regnes for å være en mangel. Les mer om mangel ved håndverkertjenester her.

Endringer i avhendingsloven

Forsinkelse som ikke skyldes forhold på forbrukerens side, vil regnes som kontraktsbrudd fra tjenesteyterens side. Du som forbruker kan da gjøre gjeldende ulike krav mot tjenesteyteren, som å holde tilbake betalingen, kreve arbeidet utført og eventuelt heve hele avtalen.

Forsinkelsen kan ikke skyldes forhold på forbrukerens side

En forutsetning for at tjenesten skal regnes som forsinket, er at forsinkelsen ikke skyldes forhold på forbrukerens side. Forhold på forbrukerens side er nærmest alt som han har kontroll over. Dette kan være konsekvenser av hans utsagn og disposisjoner, ting som han har lagt til grunn for utførelsen av tjenesten, særlig risiko knyttet til tingen eller eiendommen som oppdraget gjelder, eller at tjenesten ikke blir ferdigstilt fordi den krever tilleggsarbeid. Hvis forbrukeren for eksempel ikke har gitt tjenesteyteren viktige opplysninger om tingen, og tjenesten tar lenger tid å utføre som følge av dette, vil forbrukeren ikke kunne påberope seg at tjenesten er forsinket.

Merk at dette likevel ikke gjelder dersom tjenesteyteren burde ha reagert på forholdet ut fra sin fagkunnskap eller omsorgsplikt. Dersom tjenesteyteren ser at tjenesten vil ta lenger tid å utføre fordi han oppdager et forhold som forbrukeren ikke har gitt beskjed om, skal han gi forbrukeren beskjed om dette. Dersom forbrukeren forholder seg passiv, vil tjenesten ikke være forsinket selv om den tar lenger tid å utføre.

 

 

Vanlige spørsmål

Når er en håndverkertjeneste forsinket?

Det er snakk om en forsinkelse etter loven dersom arbeidet ikke er avsluttet innen avtalt tid, ikke avsluttet innen rimelig tid eller dersom håndverkeren ikke overholder avtalte frister for start og fremdrift i arbeidet.

Hva kan jeg kreve når håndverkertjenesten er forsinket?

Dersom håndverkertjenesten er forsinket kan forbrukeren enten holde penger tilbake, kreve tjenesten utført, heve avtalen eller kreve erstatning.

Kan jeg kreve erstatning dersom håndverkeren er forsinket?

Forbrukeren kan kreve erstatning for det økonomiske tapet h*n har som følge av forsinkelsen. Dersom boligen blir ubeboelig mens arbeidene utføres kan forbrukeren for eksempel kreve dekt hotellovernatting for den tiden som anses å være en forsinkelse.

Kan det foreligge en forsinkelse selv om vi ikke har avtalt tid for ferdigstillelse?

Dersom det ikke er avtalt en konkret frist, må tjenesten likevel utføres innen den tid som anses «rimelig». For å vurdere hva som er «rimelig» må man se hen til hvor lang tid som er normalt å bruke på den type tjeneste som er bestilt.

Hva skjer hvis forsinkelsen skyldes feil på forbrukerens side?

Da vil det ikke foreligge en forsinkelse etter loven. I slike tilfeller kan det hende at håndverkeren har et krav mot forbrukeren.

Kan jeg heve avtalen på grunn av forsinkelse av håndverkertjenesten?

Avtalen kan heves dersom forsinkelsen er av «vesentlig betydning» for forbrukeren. Dersom heving av avtalen får store konsekvenser for håndverkeren, skal det en del til før forbrukeren får gjennomslag for et hevingskrav.

Rull til toppen