Naboloven § 3 om trær og hekk [Oppdatert 2021] - Eiendomsrett.no®
Naboloven § 3

Naboloven § 3 om trær og hekk

Naboloven § 3 regulerer trær og hekk. Mer spesifikt i tilknytning til trær reguleres hvilke krav som stilles for at man skal kunne kreve trefelling på naboens eiendom. Bestemmelsen er riktignok deklaratorisk, jf. § 1. Naboene kan altså seg i mellom avtale reguleringer som i utgangspunktet strider med bestemmelsen.


Naboloven § 3 lyder:

Endringer i avhendingsloven

§ 3. Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden,må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova.

Føresegnene i denne paragrafen gjev ikkje rett til å ha ståande tre som grannen har krav på å få bort etter § 10, jfr. § 2.

Første ledd

Naboloven § 3 første ledd fastslår vilkårene for hva som skal til for at en nabo kan kreve at man feller et tre som står nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden. Trehøyden blir altså bestemmende for nærme et tre kan stå naboeiendommen. Beregningsmåten for dette er fastsatt i en forskrift av 1961, som fastslår at trehøyden skal måles i en loddrett linje fra trestammen og til det høyeste punktet i trekrona. Avstanden til hus, hage, run eller dyrket jord på naboeeiendommen skal måles i en vannrett linje fra nærmeste ytterkant på trestammen.

Det er først når et tre overskrider denne grensen, at det kan bli tale om felling av treet. Dette avhenger riktignok av flere vilkår.

«Ikkje nemnande om å gjera for eigaren»

For det første må det ikke være «nemnande om å gjera for eigaren» eller for «naturmanfoldet på staden» at treet blir stående. At det ikke er nemnande om å gjera for eigaren gir anvisning på en forholdsvis høy terskel. En rent bagatellmessig interesse i å ha treet stående er ikke nok. Det kreves noe mer enn dette. Både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn kan for øvrig være grunnlag for eieren til beholde treet. Av rettspraksis kan det mer konkret utledes at om treet skaper ly for vind, om det har en estetisk verdi eller om det hindrer innsyn, vil være forhold som kan tilsi at det er «nemnande om å gjera» for eieren.

«Ikkje nemnande om å gjera for naturmangfoldet på staden»

Naturmangfoldet på stedet kan også begrunne at treet bør bli stående. Det vil eksempelvis være tilfellet dersom et tre er av stor betydning for de biologiske mangfoldet i området, enten det er for naturmangfoldet mer overordnet, eller mer konkret i form av at en sjelden/utrydningstruet art har sitt tilholdssted i treet.

«Skade eller serleg ulempe»

For det andre må treet være til skade eller særlig ulempe for naboen. Det er her tale om alternative vilkår. Om et av vilkårene er oppfylt må avgjøres konkret ut i fra omstendighetene i det enkelte tilfellet.

Skadebegrepet omfatter fysiske forhold som man ta og føle på.

Særlig ulempe er et videre begrep. Etter dette alternativet er det rom for å trekke inn flere forhold i vurderingen. Ulempen må riktignok være av en viss karakter, jf. «særlig» ulempe. Det vil si at det kreves noe mer enn en «ordinær» ulempe.

Krav om årsakssammenheng

I tillegg til at det ikke må være «nemnande» om å gjøre for eieren eller for naturmangfoldet på stedet, samt at treet må være til skade eller særlig ulempe, er det et krav om adekvat årsakssammenheng mellom tiltaket og skaden. Dette fremgår av ordene «er til». Det må altså kunne påvises at det er det aktuelle treet som er til skade eller særlig ulempe for naboeiendommen.

 

Annet ledd

Annet ledd fastslår at en hekk som er lavere enn 2 meter, alltid vil være lovlig etter § 3. Dette innebærer at en nabo ikke kan kreve hekken fjernet med grunnlag i denne bestemmelsen, hvis hekken er lavere enn 2 meter.

I tillegg bestemmes det at de tilfeller hekk som brukes som nabogjerde, det vil si for å skille eiendommene, ikke faller inn under naboloven. For disse tilfellene finnes det en egen lov med egne reguleringer: grannegjerdelova.

Tredje ledd

Tredje ledd bestemmer med henvisning til § 10, jf. § 2 at et tre som står lenger inne på eiendommen enn en tredel av trehøyden, likevel kan kreves fjernet med grunnlag i § 2. Dette forutsetter riktignok at vilkårene i § 2 er oppfylt.

Denne reguleringen gir dermed anvisning på at § 3 er en særregel for retten til å ha tre ved nabogrensen, det vil si tre som står nærmere naboeiendommen enn en tredel av trehøyden. I tillegg gis det anvisning på at § 2 også kan komme til anvendelse for tilfeller der tvisten gjelder et tre. § 3 er altså ikke den eneste bestemmelsen som kan regulere slike forhold.

Advokathjelp ved nabokonflikter

Dersom du har havnet i en konflikt med naboen så kan du ta en prat med en av våre eiendomsadvokater. Du får en uforpliktende vurdering, og dersom du velger å gå videre med saken så vil dine forsikringer dekke mesteparten av advokatutgiftene i en tvist mot naboen.

Vanlige spørsmål

Kan man kreve at naboen skal felle et tre på sin eiendom?

Ja, hvis treet står nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn én tredjedel av treets høyde. Når et tre overskrider denne grensen, kan det bli aktuelt å be naboen om å felle det.

Kan naboen nekte å felle treet fordi han liker hvordan det ser ut?

Det er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig med ren bagatellmessig interesse i at treet blir stående for at felling likevel skal nektes. Det følger imidlertid av rettspraksis at estetisk verdi kan være en legitim årsak til at naboen ikke plikter å felle treet.

Hvilke andre momenter kan tale mot trefelling?

Naturmangfoldet på det aktuelle stedet kan begrunne at treet bør bli stående. Treet kan ha verdi for det biologiske mangfoldet i området, eller en sjelden/utrydningstruet art kan ha sitt tilholdssted i det.

Kan man kreve at naboen skal felle et tre som står lenger inne på hans eiendom?

En nabo kan bli nødt til å fjerne et tre som står lenger inne på hans eiendom enn én tredjedel av treets høyde, dersom treet kreves felt etter vedtak eller naboskjønn.

Hvor høy hekk er det lov å ha?

Det er lov å ha hekk som er lavere enn 2 meter. For de tilfeller hvor hekk brukes som nabogjerde, det vil si for å skille eiendommer, reguleres forholdet ikke av naboloven, men av grannegjerdelova.

Rull til toppen