Bustadoppføringslova § 17 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 17 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 17 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 17 regulerer forsinkelser fra entreprenørens side i avtaler som gjelder oppføring av eiendom.  I Bustadoppføringslova § 17 klargjøres det først hvilke vilkår som må være oppfylt for at forsinkelse foreligger etter denne loven. Deretter hvilke rettigheter dette etablerer for forbrukerparten. Nærmere om hva som faller innen lovens virkeområde kan leses her.


§ 17. Forseinking

Endringer i avhendingsloven

Ytinga er forseinka dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter §§ 10 og 11. Det same gjeld dersom arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er fullført eller heimelsoverføring ikkje skjer til dei tidene forbrukaren har rett til å krevje.

Er ytinga forseinka, kan forbrukaren

  1. krevje dagmulkt etter § 18,
  2. heve avtalen etter § 20,
  3. krevje skadebot etter § 19 eller § 22,
  4. halde attende vederlag etter §24.

Dersom entreprenøren ikkje i tide oppfyller andre plikter etter avtalen, gjeld føresegnene om forseinking tilsvarande så langt dei høver, likevel ikkje føresegnene om dagmulkt.

Vilkårene for forsinkelse

I bustadoppføringslova §§ 10 og 11 bestemmes lovens regler for tidsfrister. Vilkåret for at det skal foreligge forsinkelse er at overtakelse ikke skjer innen det forbruker kan kreve etter de nevnte paragrafene. I tillegg til dette vil forsinkelse foreligge dersom arbeidet –  eller deler av det – ikke er fullført. Det tredje vilkåret er at hjemmelsoverføring ikke skjer innenfor tidskravet.

Helhetlig er det verdt å merke seg at vilkårene er alternative, det vil si at kun et trenger å være oppfylt. Og videre at forsinkelsen må skyldes «feil» fra entreprenørens side for å få rettsvirkningene som gjøres rede for under. Reglene for forsinkelser som går andre veien, reguleres i bustadoppføringslova kapitell VII (§§ 55-59).

Rettighetene forsinkelse etablerer for forbrukerparten (endre)

i lovens annet ledd listes det fire rettigheter forbrukeren har dersom forsinkelse foreligger. Disse rettighetene er:

1) Dagmulkt jf. § 18

2) Heving jf § 20

3) Erstatning jf. §§ 19 eller 22

4) Tilbakeholdelse av vederlag jf. § 24

Her gis det kun en kortfattet oversikt. Vi har utarbeidet egne lovkommentarer til hver enkelt av disse paragrafene, og du kan lese mer ved å følge lenkene ovenfor.

Forsinkelse som gjelder andre avtaleplikter

Avslutningsvis i paragrafen etableres et grunnlag for at andre forinkelser også kan føre til at reglene i §§ 17 – 24 kan komme til anvendelse «så langt de passer». Dette blir en konkret vurdering. For øvrig etableres det også et unntak for reglene om dagmulkt.

Rull til toppen