Avhendingsloven § 4-11 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®

Avhendingsloven § 4-11 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-11 tar for seg kjøpers reklamasjonsplikt for krav om retting. Bestemmelsen er preseptorisk, det vil si at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd.


Bestemmelsen inneholder en særskilt reklamasjonsregel for krav om retting. Kjøperen må gi selgeren melding om at han krever retting av mangelen samtidig med reklamasjon etter § 4-19, eller innen rimelig tid etter dette. Hva som er «rimelig tid» avhenger av en konkret vurdering av det enkelte tilfeller. Det skal blant annet legges vekt på hva slags eiendom kjøpet gjelder, hvem som er avtaleparter m.m.

Endringer i avhendingsloven

Etter bestemmelsens siste punktum vil kjøperen likevel kunne kreve retting hva selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for øvrig handlet i strid med god tro. Formuleringen tilsvarer den i §§ 4-13 andre ledd og 4-19 siste ledd, og skal forstås på samme måte.

Selv om reklamasjonen er fremsatt så sent at en tilleggsfrist vil føre til at reklamasjonsfristen utløper før tilleggsfristen, må kjøperen kunne kreve utbedring innen rimelig tid etter reklamasjonen.

Bestemmelsen gjelder bare i de tilfeller hvor kjøperen kan kreve retting, jf. § 4-10 andre ledd. Den gjelder ikke der det kun er en rett for selgeren og ikke en plikt, som etter § 4-10 første ledd.


§ 4-11. Melding om krav på retting

Kjøparen taper kravet på retting dersom kjøparen ikkje gir seljaren melding om kravet saman med reklamasjonen etter § 4-19, eller innan rimeleg tid etter denne. Kravet kan likevel gjerast gjeldande dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen