Avhendingsloven § 1-2 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 1-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-2 regulerer adgangen til å fravike loven, og definerer hva som utgjør et forbrukerkjøp.


Utgangspunktet om fravikelighet

Bestemmelsens første ledd slår fast utgangspunktet om at loven kan fravikes ved avtale. Avhendingsloven er følgelig en deklaratorisk (fravikelig) lov.

Endringer i avhendingsloven

Fravikeligheten gjelder bare så langt ikke annet fremkommer av loven selv. Annet ledd annet punktum kommer for eksempel med en opplisting av preseptoriske (ufravikelige) bestemmelser.

Dersom partene ønsker å gå bort fra lovens utgangspunkter, må dette være særskilt avtalt. En avtale må være i samsvar med avtalerettslige regler og prinsipper for at den skal være gyldig, jf. Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 65-66. Dersom partene ikke har en slik avtale, vil avhendingslovens bestemmelser komme til anvendelse.

Lovens ufravikelige bestemmelser

Bestemmelsens annet ledd gir regler om hvilke bestemmelser som er preseptoriske (ufravikelige) i forbrukerkjøp.

Etter annet ledd første punktum kan loven ikke fravikes ved avtale til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp av nyoppført boligeiendom som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletiden. Dette gjelder bare dersom selgeren har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet

Annet ledd annet punktum gjelder andre forbrukerkjøp. For disse typer kjøp kan de bestemmelsene som er opplistet, ikke fravikes ved avtale til ugunst for kjøperen. De bestemmelser dette gjelder er § 1-1a annet ledd, § 1-3, § 2-6 første ledd tredje punktum, § 3-3, § 3-7 til § 3-10, § 4-1 til § 4-19, § 6-1 til § 6-3, og § 7-1 til § 7-3.

Loven er ikke til hinder for at forbrukeren kan få større rettigheter enn det som følger av loven, jf. ordlyden «til ugunst».

Ufravikeligheten gjelder bare forhåndsavtaler ved inngåelse av kjøpet. Bestemmelsen hindrer ikke senere avvikende partsregulering av spørsmål som oppstår på grunn av for eksempel kontraktsbrudd eller andre aktuelle situasjoner.

Ved næringskjøp, altså utenfor forbrukerkjøp, er reglene i avhendingsloven deklaratoriske (fravikelige).

Forbrukerkjøp

I tredje ledd blir uttrykket forbrukerkjøp definert. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Definisjonen av forbrukerkjøp samsvarer med definisjonen i forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd, bustadoppføringsloven § 2 første ledd og håndverkertjenesteloven § 1 annet ledd.


§ 1-2. Høvet til å fråvike lova, forbrukarkjøp

(1) Når ikkje anna er særskilt sagt i lova, kan lova fråvikast ved avtale.

(2) Lova kan ikkje fråvikast ved avtale til ugunst for kjøparen ved forbrukarkjøp av nyoppført eigarbustad som ikkje har vore brukt som bustad i meir enn eitt år på avtaletida, dersom seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd. Ved andre forbrukarkjøp kan § 1-1a andre ledd, § 1-3, § 2-6 første ledd tredje punktum, § 3-3, § 3-7 til § 3-10, §§ 4-1 til 4-19, §§ 6-1 til 6-3 og §§ 7-1 til 7-3 ikkje fråvikast ved avtale til ugunst for kjøparen.

(3) Med forbrukarkjøp er meint kjøp av eigedom når kjøparen er ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen