Plan- og bygningsloven - Eiendomsrett.no®
Plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er en lov som regulerer de offentligrettslige reglene for forvaltningen av eiendom. Loven er delt inn i seks deler; en alminnelig del, en plandel, en gjennomføringsdel, en byggesaksdel, en del om håndhevings- og gebyrregler og en del med sluttbestemmelser. Det er særlig plandelen og byggesaksdelen som er av stor praktisk betydning for den enkeltes forvaltning av egen eiendom. Plandelen omfatter statlige, regionale og kommunale planer. Det er de kommunale planene som gir den mest presise angivelsen av hvordan arealene er regulert. Det er kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner som benyttes på kommunalt nivå. Byggesaksdelen bestemmer hvilke tiltak som krever etterlevelse av reglene for byggesaksbehandling. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen