Klage uten boligkjøperforsikring - Eiendomsrett.no®

Klage uten boligkjøperforsikring

Når du kjøper bolig vil du noen ganger bli tilbudt en boligkjøperforsikring av eiendomsmegler. Det skal være en sikkerhet dersom du har en klage på boligen etter overtakelsen. Den skal da dekke advokatutgifter og andre kostnader i forbindelse med tvisten.

Vi bemerker at du også kan få dekket en del av omkostningene i slike saker gjennom en vanlig innboforsikring, og at boligkjøperforsikringen ikke dekker eventuelle erstatningskrav du måtte ha overfor selgeren. Her kan du lese mer om hva en boligkjøperforsikring faktisk kan hjelpe deg med.

Endringer i avhendingsloven

Hva er en boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikringen er tenkt å være en motvekt mot selgerens eierskifteforsikring. Den skal dekke følgende dersom det kommer til en tvist med selger i ettertid:

  • Saksomkostninger
  • Teknisk bistand
  • Inntil 10 timer fri advokathjelp
  • Ytterlige advokathjelp med en egenandel på 4 000 kroner

I motsetning til selgers eierskifteforsikring dekker den altså ikke selve erstatningen du måtte få medhold for. Du tar selv risikoen for at selgeren ikke klarer å betale.

Det er forsikringsselskapene IF og Help som har tilbud om denne forsikringen, og den selges av eiendomsmegleren som forestår boligsalget.

Prisen for forsikringen varierer fra 4 100 til 11 500 kroner ut fra hva slags boligtype det er.

Boligkjøperforsikring vs innboforsikring

Som nevnt vil en vanlig innboforsikring også kunne dekke omkostningene ved en rettstvist i forbindelse med boligkjøp. Denne forsikringen har imidlertid noen flere begrensninger.

Det er en øvre grense på 100 000 kroner og en fast egenandel på 4 000 kroner. Utover den faste egenandelen må du betale 20 % av kostnadene selv.

På den annen siden behøver du ikke å betale noe ekstra når du allerede har en innboforsikring.

Når kan du klage?

Boligkjøperforsikringen skal altså være en sikkerhet dersom du vil klage på boligkjøpet.

Merk at det er en del begrensninger for klagemulighetene etter overtakelse. Synlige mangler du ville hatt mulighet til å oppdage ved egen undersøkelse før overtakelse, vil som regel ikke kunne være gjenstand for reklamasjon.

I hovedsak vil det dreie seg om skjulte mangler som sopp, råte, skadedyr eller tilsvarende. Du vil også ha en sterk sak dersom selger har gitt gale eller fortiet vesentlige opplysninger om boligen.

Merk at en klage skal fremmes innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen.

Trenger du en boligkjøperforsikring?

Det er et valg du må ut fra hvor stor risiko du mener du tar ved å kjøpe boligen, og hvor mye penger du egentlig vil bruke på forsikringer.

Du vil som nevnt ha en viss dekning for ubehageligheter som kan oppstå allerede i innboforsikringen.

Enn videre bør du ta med i overveielsene at sannsynligheten for skjulte mangler er større jo eldre leiligheten er. En nyere bolig – uavhengig av boligtype – vil ikke ha like stort forsikringsbehov som en eldre.

Boligkjøperforsikring gir fritt advokatvalg

Forsikringsselskapet har sine egne advokater, og vil nok foretrekke at forsikringstakeren bruker disse. Forsikringen er imidlertid ikke bundet opp her.

Dersom du ønsker å bruke din egen advokat, har du full rett til det. Forsikringsselskapet vil likefullt dekke regningen. Du må bare formidle tydelig at det er det du ønsker i en egen underretning til forsikringsselskapet når problemet dukker opp.

Kilder:

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137

Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2016.

Vanlige spørsmål

Hva er en boligkjøperforsikring?

En boligkjøperforsikring skal dekke kjøpers kostnader til advokat og øvrige saksomkostninger dersom det kommer til en tvist etter boligkjøpet.

Hvilke forsikringsselskaper har boligkjøperforsikring?

If og Help er to selskaper som tilbyr boligkjøperforsikring.

Hvem selger boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikringer selges gjennom eiendomsmekler.

Kan jeg selv velge advokat når jeg har boligkjøperforsikring

Ja, Du må bare melde fra til forsikringsselskapet at du ønsker å benytte din egen advokat når det har oppstått en tvist.

Rull til toppen