Hvordan klage på håndverker - Eiendomsrett.no®
Hvordan klage på håndverker?

Hvordan klage på håndverker

Ønsker du å klage i forbindelse med en håndverkertjeneste?

Dersom du har fått utført et arbeid av håndverker som du ikke er fornøyd med, har du en rekke rettigheter i medhold av håndverkertjenesteloven.


Hva kan du klage på?

Når du har bestilt en håndverkertjeneste, har du rett til å få det resultatet som følger av avtalen. Dersom resultatet ikke blir som avtalt, kan du klage til håndverkeren. Du kan klage på både forsinket og mangelfullt håndverkerarbeid.

Endringer i avhendingsloven

Håndverkertjenesten vil være forsinket dersom den ikke blir utført i henhold til fremdriftsplan, utført for sent eller ikke utført i det hele tatt. Dersom kvaliteten på en allerede utført tjeneste ikke svarer til det som er avtalt, vil tjenesten anses for å være mangelfull. Tjenesten vil også være mangelfull dersom den ikke er utført fagmessig, eller dersom håndverkeren ikke har ivaretatt dine interesser i oppdraget i tilstrekkelig grad.

Les mer om: Forsinkelse og mangel

Hvor lang tid kan det gå før du må fremme klage?

Dersom du ønsker å klage på håndverkerarbeidet, må du passe på å gjøre dette innenfor de reklamasjonsfristene som gjelder.

Hovedregelen er at du må fremme klage innen rimelig tid etter at du har eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som ligger i dette vil variere med forholdene i hver enkelt sak. Derfor er det viktig at du reklamerer så fort du oppdager et forhold som kan være en mangel. Dersom du reklamerer for sent, kan du risikere å miste klageretten.

Les mer om reklamasjonsfristen for håndverkertjenester her 

Foreldelse av krav

Merk at kravet ditt også kan foreldes, selv om du reklamerer innen reklamasjonsfristen. Foreldelsesfristen er på tre år, og kravet vil foreldes dersom det går tre år uten at det skjer noen utbedring.

Foreldelsesfristen begynner å løpe når arbeidet er ferdigstilt. Du kan imidlertid få en tilleggsfrist på ett år dersom du ikke har oppdaget eller burde ha oppdaget noen mangel tidligere.

Foreldelse vil inntreffe hvis håndverkeren sier at han skal utbedre mangelen, men ikke foretar seg noe. Dersom du da forholder deg passiv, og ikke avbryter foreldelsesfristen, vil du tape kravet ditt. Du avbryter foreldelsesfristen ved å gå til sak for domstolene. Foreldelsesfristen kan også avbrytes ved skriftlig klage til Forbrukerrådet eller Boligtvistnemnda.

Hvilke rettigheter har du hvis arbeidet ikke er tilfredsstillende utført?

Dersom arbeidet ikke er tilfredsstillende utført, enten det er forsinket eller mangelfullt, har du som forbruker flere rettigheter.

Først og fremst kan du holde tilbake betalingen, slik at du får dekket kostnadene med å få mangelen utbedret. Ved forsinkelse kan du også fastholde avtalen, og kreve tjenesten utført.

Videre kan du kreve retting av mangler. Håndverkeren har også en selvstendig rett til å utbedre mangelen.

Dersom retting ikke lar seg gjøre, kan du kreve prisavslag. Prisavslaget skal svare til kostnadene med å få mangelen rettet.

Du kan også heve hele eller deler av avtalen, dersom forsinkelsen eller mangelen er av vesentlig art.

Les mer om dine rettigheter ved forsinket håndverkertjeneste her
Les mer om dine rettigheter ved mangelfull håndverkertjeneste her

Hvordan går du frem ved klage?

  1. Ta kontakt med håndverkeren

Det første du må gjøre er å ta kontakt med håndverkeren, og reklamere over forholdet. Håndverkeren har rett til å utbedre feilen. Dersom du avslår dette uten noen rimelig grunn, kan du risikere å tape kravet ditt.

I reklamasjonen må du oppgi hva du ønsker å klage over, enten det er forsinkelse eller mangel. Det bør også fremgå at du tenker å gjøre gjeldende krav mot håndverkeren. Husk at du må overholde reklamasjonsfristene.

Eventuell utbedring skal skje på håndverkerens regning. Håndverkeren står også fritt til å engasjere andre fagfolk til å utføre rettingen, dersom dette vil være rimeligere.

  1. Ta saken videre til mekling

Dersom håndverkeren ikke svarer, eller avslår klagen, kan du ta saken videre til mekling. Her kan det være lurt å få hjelp av advokat som har erfaring med liknende saker.

Rettshjelpsdekning ved klage på håndverker

Du kan ha rettshjelpsdekning som dekker en del av advokatkostnadene ved en rettslig tvist dersom du har forsikring på tingen som klagen gjelder. Dette er vanlig for blant annet bilforsikring, båtforsikring og hus- eller hytteforsikring. Du kan også ha rettshjelpsdekning i innboforsikringen din.

Rull til toppen