Håndverkertjenesteloven § 25 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 25 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 25 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 25 regulerer vilkårene for å kreve prisavslag, samt hvordan prisavslaget skal beregnes.


Forbrukerens rett til å kreve prisavslag

Utgangspunktet er at tjenesteyteren har en rett og plikt til å rette mangelen, se kommentarene til § 24. Dersom mangelen likevel ikke blir rettet i samsvar med § 24, kan forbrukeren kreve prisavslag etter første ledd. Prisavslag gjenoppretter balansen mellom partenes ytelser, ved at vederlaget reduseres tilsvarende verdireduksjonen som følge av mangelen. Prisavslag er også et foretrukket alternativ overfor heving, ettersom heving medfører at partenes gjensidige ytelsesplikt faller helt bort.

Endringer i avhendingsloven

Forbrukeren kan også kreve prisavslag dersom det på forhånd er klart at retting ikke kommer til å skje innen rimelig tid. Han kan også holde tilbake vederlaget som sikkerhet for sitt krav om prisavslag, se § 23. Prisavslaget må settes til hva det ville koste å få mangelen rettet.

Hvis forbrukeren forsømmer sin medvirkningsplikt, eller på en annen måte avslår retting som han plikter å motta, vil han miste sitt krav om prisavslag.

Hvordan skal prisavslaget beregnes?

Andre ledd inneholder regler om hvordan prisavslaget skal beregnes. Prisavslaget skal settes til det det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet, bortsett fra kostnader som nevnt i håndverkertjenesteloven § 24 fjerde ledd andre punktum.

Kostnadene vil først og fremst være prisen på utbedringsarbeidet. Utgifter som forbrukeren får med å transportere eller sende tingen, eller ved å tilrettelegge for at tjenesteyteren skal utføre arbeidet, vil også omfattes. Forbrukeren skal også få dekket kostnadene ved retting. Dette gjelder selv om retting er spesielt tyngende for den aktuelle tjenesteyteren. Han plikter da ikke å rette selv, men kan la noen andre rette til en forsvarlig pris.

Forbrukeren kan imidlertid måtte dekke mindre utgifter selv, som følge av hans medvirkningsplikt. Dette kan være utgifter til materialer og arbeid som ikke dekkes av det opprinnelige oppdraget.

Hvis kostnadene blir urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget tilsvare mangelens betydning. Forbrukerens adgang til å kreve omkostninger til å rette mangelen kan begrenses, og prisavslaget reduseres. Ved levering av for eksempel feil takrenner, vil en utskiftning kunne bli tidkrevende og kostbart. Man må da vurdere mangelens betydning for forbrukeren opp mot kostnadene med å rette den. Mangelen vil vanligvis innebære en objektiv verdireduksjon, også i slike tilfeller.


§ 25. Prisavslag.

(1) Dersom mangelen ikke rettes i samsvar med § 24, kan forbrukeren kreve prisavslag. Dette gjelder ikke dersom forbrukeren avslår retting som forbrukeren plikter å motta.

(2) Prisavslaget settes til det det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet, bortsett fra kostnader som nevnt i § 24 (4) annet punktum. Vil kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning.

Rull til toppen