håndverkertjenesteloven § 24 med lovkommentar - Eiendomsrett.no
Håndverkertjenesteloven paragraf 24 med lovkommentar

håndverkertjenesteloven § 24 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 24 – forbrukerens rett til å få mangelen rettet

Håndverkertjenesteloven § 24 etablerer en rett og plikt for tjenesteyteren knyttet til å rette mangler ved tjenesten. Dette er en av rettighetene som fremgår av håndverkertjenesteloven § 21. Reglene i denne paragrafen er de som vanligst kommer til anvendelse når det gjelder mangler. Formålet er helt enkelt å sette forbruker i lik situasjon som han hadde vært dersom mangelen aldri fant sted.

§ 24. Retting av mangel.

(1) Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren retter mangel ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren.

(2) Selv om forbrukeren ikke krever det, kan tjenesteyteren rette mangel når det kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet.

(3) Retting skal skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har klaget over mangelen og gitt tjenesteyteren mulighet for å rette.

(4) Retting skjer for tjenesteyterens rekning. Tjenesteyteren kan likevel kreve pristillegg for arbeid og materialer som ikke omfattes av prisen og som ville vært nødvendig selv om tjenesten hadde blitt utført uten mangel fra først av

 

Forbrukerens rett til å få mangelen fikset

Håndverkertjenesteloven § 24 første ledd stifter en plikt for tjenesteyteren – og rettighet for forbrukeren –  til å rette mangelen. Vilkåret er at retting kan finne sted uten urimelig ulempe eller kostnad for tjenesteyteren. Dette beror på en helhetlig og konkret vurdering. Momenter av særlig viktighet er forbrukerens behov for å få mangelen rettet, og kostnaden for rettingen. Sistnevnte vurderes i forhold til kostnadene for hele tjenesten, og eventuelt hva en helt ny «ting» koster.

Eksempelvis kan man tenke seg at retting av tingen koster flere ganger så mye som en ny ting. Eller en situasjon der forbrukeren ikke har noe behov eller nytte for å få tingen rettet. Hvis slike forhold foreligger, plikter ikke tjenesteyteren å rette mangelen.

Tjenesteyterens kompetanse til å rette mangelen uten samtykke

Håndverkertjenesteloven § 24 annet ledd fastsetter tjenesteyterens kompetanse til å rette opp mangler uten at forbrukeren er enig. Vilkåret er at rettingen kan foregå uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og videre at forbrukeren ikke har særlig grunn til å motsette seg arbeidet.  Hva som er en vesentlig ulempe må vurderes selvstendig i hver enkelt situasjon. Ordlyden «vesentlig» gir uttrykk for at ulempen må ha en viss tyngde. Når det gjelder hva som kan være særlig grunn til å motsette seg arbeidet, kan dette dreie seg om at forbrukeren ikke har tillit til, eller absolutt ikke ønsker å samarbeide med tjenesteyteren.

Tidsfristen for retting

Håndverkertjenesteloven § 24 tredje ledd regulerer tidsfristen for retting av mangelen. Her bestemmes det at retting må skje innen rimelig tid etter at forbrukeren for det første har klaget over mangelen, og for det andre gitt tjenesteyteren mulighet til å rette feilen. Hva som er å anse som rimelig tid er relativt og beror på en vurdering av flere ulike forhold. Eksempelvis tjenesteyters mulighet til å rette fortløpende og hvor stor feilen er og så videre. Forbruker kan altså ikke sette en rettskraftig frist for rettingen, det er rimelighetsvurderingen som bestemmer fristen. Reglene i teorien fravikelige hvis avtalen er til fordel for forbrukeren, i tråd med håndverkertjenesteloven § 3. Dog vil tjenesteyteren sjelden si seg enig i en frist som er kortere enn hva som er rimelig.

Hvem betaler for rettingen?

Håndverkertjenesteloven § 24 fjerde ledd fastsetter at retting skal skje for tjenesteyterens regning. Likevel kan tjenesteyteren kreve enkelte pristillegg dekket. Vilkåret er at arbeidet eller materialene ville vært nødvendig selv om tjenesten var utført uten mangel den første gangen.

Hvis mangelen ikke rettes i tråd med reglene i denne paragrafen, kan forbrukeren kreve prisavslag jf. Håndverkertjenesteloven § 25, eller i noen tilfeller heving jf. håndverkertjenesteloven § 26.

 

Rull til toppen