Håndverkertjenesteloven § 20 med lovkommentar - Eiendomsrett.no
Håndverkertjenesteloven paragraf 20 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 20 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 20 – Tiden for mangelbedømmelsen

Håndverkertjenesteloven § 20 regulerer tiden for mangelbedømmelsen. Slik sett er feil eller svikt som oppstår etter disse bestemmelsene ikke å regne som mangel i håndverkertjenestelovens forstand. Reglene for hva som er å anse som en mangel, reguleres av §§ 17 – 19.

§ 20.Tiden for mangelbedømmelsen

(1) Om tjenesten har mangel bedømmes ut fra forholdene på den tiden da oppdraget må anses avsluttet. Ved tjenester som gjelder ting som er overgitt til eller ellers er hos tjenesteyteren, anses oppdraget avsluttet først når tingen er overtatt av forbrukeren.

(2) Dersom tjenesten er utført, men oppdraget ikke kan avsluttes i rett tid på grunn av forhold på forbrukerens side, legges den tiden til grunn da oppdraget skulle ha vært avsluttet. Dette gjelder likevel ikke følger av en tilfeldig hending som inntrer mens den ting tjenesten gjelder er hos tjenesteyteren og hendingen ikke skyldes egenskaper ved tingen selv.

(3) Også feil som oppstår seinere anses som mangel dersom
(a)feilen skyldes kontraktbrudd fra tjenesteyterens side, eller
(b)tjenesteyteren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg å rette feilen eller har annet ansvar for resultatet av tjenesten i en viss tid, og feilen oppstår i denne tiden.

 

Hovedregelen for bedømmelsestidspunktet – håndverkertjenesteloven § 20 første ledd

Hovedregelen for tidsbedømmelsen fremgår av håndverkertjenesteloven § 20 første ledd. Her settes det fast at vurderingen gjøres på bakgrunn av forholdene på den tiden da oppdraget må anses som avsluttet. Dersom tjenesten gjelder ting som er hos tjenesteyteren, blir tjenesten først ansett som avsluttet da tingen er overlevert til forbrukeren. En nærmere avklaring av avslutningsvilkåret er å finne i kommentarene til håndverkertjenesteloven § 10.

Hva skjer dersom avslutningen ikke kan skje på grunn av forbrukeren?

Spørsmålet reguleres av håndverkertjenesteloven § 20 annet ledd. Dersom et utført oppdrag ikke kan avsluttes til riktig tid grunnet forhold på forbrukerens side, blir tidspunktet for bedømmelsen da oppdraget skulle vært utført. Dette gjelder dog ikke dersom grunnen til at avslutningen ikke kan skje på grunn av noe som må anses som en tilfeldig hendelse. Eksempler på dette kan for eksempel være en bilulykke eller annen innstilling av transport. Denne unntaksregelen er først og fremst aktuell når det er tjenesteyter som har tingen.

Feil som skjer etter avslutningen 

Håndverkertjenesteloven § 20 tredje ledd åpner også opp for at feil som skjer etter avslutningen kan regnes som mangler i noen tilfeller. I lovparagrafen deles disse tilfellene inn i to. Etter tredje ledd bokstav a kan mangel foreligge ved feil utenfor tidspunktet for mangelbedømmelse, dersom feilen skyldes kontraktbrudd fra tjenesteyterens side. Etter bokstav b kan mangel kreves dersom det foreligger en funksjonsgaranti eller noe av tilsvarende art. Denne må naturligvis vedvare utover det som er det alminnelige tidspunktet for bedømmelse.

Når det gjelder skjulte feil som først viser seg senere, dekkes dette av paragrafens øvrige ledd. Det er i slike tilfeller snakk om en ny feil. Hva som er rettsvirkningen av en mangel, reguleres av håndverkertjenesteloven § 21.

 

Rull til toppen