Bustadoppføringslova § 1 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Bustadoppføringslova paragraf 1 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 1 med lovkommentar

I denne paragrafen reguleres lovens anvendelsesområde. Med andre ord når loven har relevans i virkeligheten. I første setning kommer det frem at den gjelder avtaler mellom entreprenører og forbrukere. Det stilles også krav til hva avtalen må omhandle for at denne lov skal kunne anvendes.


Krav til partene

Først og fremst vil det for en klarere forståelse være hensiktsmessig å fastslå klart hva som ligger i partsbegrepene.

Endringer i avhendingsloven

Entreprenør

En entreprenør defineres i denne sammenhengen som en – juridisk sett – selvstendig oppdragstaker, som påtar deg seg et større teknisk arbeid. For eksempel en håndverker.

Forbruker

Det er gitt en legaldefinisjon av forbrukerbegrepet både i denne loven, og i håndverkertjenesteloven. En forbruker regnes som en fysisk person, som ikke hovedsakelig handler som et ledd i en næringsvirksomhet.

Hvilke type avtaler omfatter loven?

Videre stilles det spesifikke krav til at innholdet i avtalen må være av en viss karakter for at Bustadoppføringslova skal kunne anvendes. Loven har en nær relasjon til avhendingsloven, som kommer til anvendelse når det gjelder flertallet av boligsalg. Dog begrenses avhendingslovens anvendelsesområde av bustadoppføringslova, som regulerer avtaler mellom forbruker og entreprenør når det gjelder oppføring av eierbolig.

Det som i hovedsak avgjør hvilken lov som skal komme til anvendelse, er boligens status ved tidspunktet for avtaleinngåelse. At boligen ikke er ferdigstilt på avtaletidspunktet er nemlig en forutsetning for at bustadoppføringslova skal kunne anvendes.

Annet enn det overordnede kravet til at boligen ikke er ferdigstilt på avtaletidspunktet, må det her tydeliggjøres hva som ligger i begrepet «eierbosted». Det avgrenses først og fremst mot leiebolig og aksjebolig, og det er ikke av betydning hvorvidt boligen skal være i sameie eller eneeie.

Mer konkret om hva som omfattes

Videre fremgår det mer i detalj hvilken avtaler som omfattes, i første ledd bokstav a nevnes oppføring av bolig til bostedsformål på forbrukers eiendom.

Når det gjelder bokstav b så nevnes avtaler om rett til fast eiendom, der entreprenøren skal stå for oppføringen av et eierbosted som ikke er fullført på avtaletidspunktet. I disse tilfeller vil avtalen om selve eiendommen også være underlagt reglene i bustadoppføringslova.

Dersom avtalen om eiendomsrett inngås med en annen part enn entreprenøren, vil avtalen falle utenfor anvendelsesområdet til bustadoppføringslova. I slike tilfeller vil det være avhendingslovens regler som kommer til anvendelse.

Når det gjelder omfangskrav på oppføringsarbeidet (bokstav a) vil både hel- og delentreprise falle innenfor. I vurderingen rundt delentreprise vil det være avgjørende at arbeidet rent faktisk utføres som «et ledd» i selve oppføringen av boligen. I lovens forarbeider nevnes også krav til at arbeidet må ha en viss «tidsmessig og funksjonell» relasjon til oppføringen.

Bruk av konsulenter

Når det gjelder avtaler mellom en konsulent og en forbruker angående planlegging av oppføring av eierbosted, eller planlegging av arbeid som ble utført direkte som ledd i en slik oppføring. Så gjelder kapitel 9 i bustadoppføringslova . I denne konteksten vil konsulenter eksempelvis være ingeniører.

Ytterligere momenter

Av paragrafens tredje ledd fremgår det noen ytterligere momenter for lovens anvendelsesområde. Først fastsettes det at «fritidsbolig» i denne sammenheng omfattes av «eierbolig-begrepet». Deretter at en eierseksjon også er å regne som eierbosted.

Avslutningsvis nevnes det at en «full ombygning» sidestilles med oppføring av en bygning. Av denne ordlyden kan det dras ut at dersom boligen fremstår som helt ny etter et omfattende renoveringsarbeid vil det være mulig å anvende denne lovens regler. Dette vil da ofte falle innenfor anvendelsesområdet til håndverkertjenesteloven.


§ 1. Verkeområde.

Lova gjeld avtalar mellom entreprenør og ein forbrukar om oppføring av ny eigarbustad. Dette omfattar

a. avtale om oppføring av bygning til bustadføremål og avtale om arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring, og

b. avtale om rett til fast eigedom med ny eigarbustad når arbeid som entreprenøren står for, enno ikkje er fullført på avtaletida. Likt med dette skal reknast avtale om vidaresal av slik rett.

Kapittel IX gjeld avtalar mellom ein konsulent og ein forbrukar om planlegging av oppføring av bygning til bustadføremål eller planlegging av arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring.

Oppføring av ny eigarbustad omfattar her i lova òg oppføring av fritidshus. Eigarseksjon vert rekna som eigarbustad. Full ombygging skal reknast likt med oppføring.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen